jasielski - Powiat ziemski - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/jasielski

Przetargi

zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi | 2010-05-07 | Publikujący: BIP - Brzyska

B-341/10/2010                                                                           Brzyska, 2010-05-06

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „„Dostawa nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzyska”

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zostanie przekazany do użytkowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskach. Samochód musi posiadać świadectwo Dopuszczenia Wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w zał. Nr 2 do SIWZ. Tam gdzie Zamawiający wskazał nazwy własne dopuszcza się składanie ofert równoważnych jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego urządzenia. Przedstawione parametry pojazdu stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne urządzenia muszą mieć parametry niegorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

WYKONAWCA udzieli ZAMAWIAJĄCEMU:

a) na podwozie samochodu 24 miesiące gwarancji,

b) na zabudowę pożarniczą 24 miesiące gwarancji.

Zakup w ramach Projektu pn. Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzyskach w samochód ratowniczo – gaśniczy celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie jej działania ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 – Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 34144210-3 Wozy strażackie

 

na potrzeby OSP Brzyska .

Nr sprawy B-341/1/2010

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Wójt Gminy Brzyska informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Piotr Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych                                                               Ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów według kryteriów określonych w SIWZ.

 

Wykonawca zobowiązany  jest  skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-05-20.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 2.  W postępowaniu nie  wykluczono żadnego  wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena,

 masowy wskaźnik mocy, rezerwa masy

Liczba pkt

w kryterium cena, masowy wskaźnik mocy, rezerwa masy

1

Piotr Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych                                                               Ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała

787 520,00 zł

16,62 kw/1000 kg

17,74 %

100 pkt

2

Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak                                                                   Ul. Wapiennicka 36, 43-382 Bielsko-Biała

798 220,00 zł

16,3 kw/1000 kg

163 %

97,93

 

 

 

 

 

 

Ryszard Papciak

________________________________

imię i nazwisko

podpis przedstawiciela zamawiającego

Załączniki