Bazagmin.pl

Powiat jarociński

Przetargi - archiwum zobacz aktualne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA RUR DO WODY PE100 PN-10 o śr. 110 mm

Przetargi | 2010-07-21 | Publikujący: PGKiM KOMOPAL

TREŚĆ OGŁOSZENIA I SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAŁĄCZNIKU... więcej...

Zakup samochodu śmieciarki przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku

Przetargi | 2010-05-19 | Publikujący: BIP - Skulsk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr ogłoszenia 125585-2010 z dnia 17.05.2010 na zakup somochodu śmieciarki* POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI poniżej 193.000 euro . PROWADZONE W TRYBIE przetargu nieograniczonego............ I. UWAGI OGÓLNE 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej. 2. Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza* składania/e... więcej...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

Przetargi | 2009-10-16 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GMINA DOBRZYCA 63-330 Do zyca, ul. Rynek 14 tel./fax 062 7413013 http://www.do zyca.bazagmin.pl/ zwana dalej „Zamawiającym" zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w roku 2010 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16.10.2009r. pod pozycją 363008 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA w... więcej...

Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach gminy Skulsk

Przetargi | 2009-10-16 | Publikujący: BIP - Skulsk

Skulsk: Realizacja usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez fynkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach gminy Skulsk Numer ogłoszenia: 358958 - 2009; data zamieszczenia: 14.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Skulsku , ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk,... więcej...

Zaciągnięcie kredytu na budowę sali gimnastycznej w Wandowie

Przetargi | 2009-10-01 | Publikujący: BIP - Skulsk

BZP.338796-2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) Przedmiot zamówienia : Zaciągnięcie kredytu na budowę sali gimnastycznej wWandowie Zamawiającym jest : Gmina Skulsk Adres: Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 SKULSK Adres URL : www.skulsk.bazagmin.pl Adres e-mail : ug.skulsk@wp.pl Telefon/Fax : 063 2682018 Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami : w sprawach procedury i merytorycznych : Jarosław Goiński Telefon : 063 2682079 Skulsk, dnia 29 września 2009 r. Zatwierdzam /-/Antoni Klonowski Wójt Gminy BZP.338796/2009 SPECYFIKACJA... więcej...

Remont drogi gminnej Mielnica Duża - Mielnica Mała

Przetargi | 2009-09-23 | Publikujący: BIP - Skulsk

<!-- /* Font Definitions */ @font-face @font-face @font-face /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal p p.khheader, li.khheader, div.khheader p.khtitle, li.khtitle, div.khtitle @page Section1 div.Section1 /* List Definitions */ @list l0 @list l0:level1 @list l1 @list l1:level1 ol ul --> Skulsk: Remont drogi gminnej Mielnica Duża - Mielnica Mała Numer ogłoszenia: 328310 - 2009; data zamieszczenia: 22.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia... więcej...

Remont kapitalny dachu, wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego budynku w Opalenicy, ul. Rynek 4

Przetargi | 2009-07-31 | Publikujący: PGKiM KOMOPAL

 Opalenica: Remont kapitalny dachu, wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego budynku w Opalenicy, ul. Rynek 4 Numer ogłoszenia: 260970 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Komopal" Sp. z o. o. , ul. 3 Maja 22, 64-330 Opalenica, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 4476610, faks 0-61 4476611. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.bazagmin.pl/bip_pgkim_komopal I.... więcej...

UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 4 000 000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE DOBRZYCA

Przetargi | 2009-07-23 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Do zyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.do zyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@do zyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : UDZIELENIE KREDYTU ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 4000000 PLN NETTO Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE DOBRZYCA Kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą: opis sposobu przygotowania oferty, przedmiot zamówienia,... więcej...

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA - ETAP I

Przetargi | 2009-07-14 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Do zyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.do zyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@do zyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA – ETAP I 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można ode ać osobiście w siedzibie... więcej...

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻEW

Przetargi | 2009-07-03 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Do zyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.do zyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@do zyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻEW Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 03.07.2009 r. pod pozycją 222610-2009 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia... więcej...

Remont kapitalny dachu, wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego budynku w Opalenicy, ul. Rynek 4

Przetargi | 2009-06-26 | Publikujący: PGKiM KOMOPAL

Opalenica: Remont kapitalny dachu, wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego budynku w Opalenicy, ul. Rynek 4 Numer ogłoszenia: 100387 - 2009; data zamieszczenia: 26.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Komopal" Sp. z o. o. , ul. 3 Maja 22, 64-330 Opalenica, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 4476610, faks 0-61 4476611. Adres strony internetowej zamawiającego: www.komopal.budowlany.net I.... więcej...

Budowa sali gimnastycznej w Wandowie

Przetargi | 2009-05-10 | Publikujący: BIP - Skulsk

Skulsk: Budowa sali gimnastycznej w Wandowie - I etap Numer ogłoszenia: 140500 - 2009; data zamieszczenia: 10.05.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Skulsku , ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk, woj. wielkopolskie, tel. 063 2682079, faks 063 2682018. Adres strony internetowej zamawiającego: www.skulsk.bazagmin.pl Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:... więcej...

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – DOMU STRAŻAKA W SOŚNICY

Przetargi | 2009-05-06 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 124716-2009 Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Do zyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.do zyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@do zyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : „REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – DOMU STRAŻAKA W SOŚNICY” 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia... więcej...

Przetarg na dostawę oleju opałowego

Dyrektor Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku zamieszcza wzałączeniu ogłoszenie ispecyfikację istotnych warunków zamówienia o przetargu nieograniczonym do 206 000 EURO -Periodyczna dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Pobiedziskach Letnisku na 2009 rok. Pobiedziska Letnisko, dnia 5stycznia 2008 r. Wiesława Smalarz Dyrektor Zespołu Szkół w Pobiedziskach Letnisku Do: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Pobiedziskach... więcej...

Przetarg na dostawę oleju opałowego

Dyrektor Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku zamieszcza wzałączeniu ogłoszenie ispecyfikację istotnych warunków zamówienia o przetargu nieograniczonym do 206 000 EURO -Periodyczna dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Pobiedziskach Letnisku na 2009 rok. Pobiedziska Letnisko, dnia 5stycznia 2008 r. Wiesława Smalarz Dyrektor Zespołu Szkół w Pobiedziskach Letnisku... więcej...

ZIMOWE UTRZYMANIE DRóG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA W ROKU 2009

Przetargi | 2008-11-25 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. GMINA DOBRZYCA 63-330 Do zyca, ul. Rynek 14 tel./fax 062 7413013 http://www.do zyca.bazagmin.pl/">... więcej...

Zaciągnięcie kredytu na nadbudowę Gimnazjum w Skulsku w wysokości 300.000,00 zł

Przetargi | 2008-11-23 | Publikujący: BIP - Skulsk

: Zaciągnięcie kredytu na nadbudowę Gimnazjum w Skulsku w wysokości 300.000,00 zł. Numer ogłoszenia: 327105 - 2008; data zamieszczenia: 21.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Skulsku , ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk, woj. wielkopolskie, tel. 063 2682079, faks 063 2682018. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.skulsk.bazagmin.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Przebudowa drogi w miejscowości Celinowo

Przetargi | 2008-09-29 | Publikujący: BIP - Skulsk

Nr przetargu: BZP 234471-2008 ZP.341-2/2008 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14.000 EURO Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk tel./fax (063)2682018 ogłasza przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi w miejscowości Celinowo Termin realizacji zadania: 14.11.2008 r Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100% Dokumentację przetargową (SIWZ) można ode ać w siedzibie zamawiającego. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Skulsku (sekretariat Wójta Gminy) w nieprzekraczalnym terminie... więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. przetargu na sprzatanie i dozorowanie biur oraz terenu

Przetargi | 2008-08-21 | Publikujący: PGKiM KOMOPAL

KAG.VII.001-01/08 Opalenica 21-08-2008 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. Ul. 3 Maja 22, 64-330 Opalenica, województwo wielkopolskie, powiat nowotomyski Tel. 061-4476610, fax 0-61 4476611 e-mail: komopal@tosa.pl">komopal@tosa.pl ... więcej...

Usługa sprzątania i dozorowania biur oraz terenu

Przetargi | 2008-08-08 | Publikujący: PGKiM KOMOPAL

Opalenica: Usługa sprzątania i dozorowania biur oraz terenu Numer ogłoszenia: 185068 - 2008; data zamieszczenia: 08.08.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Komopal" Sp. z o. o., ul. 3 Maja 22, 64-330 Opalenica, woj. wielkopolskie, tel. 0-61 4476610, fax 0-61 4476611. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.komopal.budowlany.net I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. SEKCJA... więcej...

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ OSZCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOBRZYCY – ETAP II GOSPODARKA OSADOWA

Przetargi | 2008-07-28 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Do zyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.do zyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@do zyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DOBRZYCY - ETAP II – GOSPODARKA OSADOWA Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można ode ać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Do zyca, ul. Rynek 14 ) pokój... więcej...

REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH

Przetargi | 2008-07-11 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: GMINA DOBRZYCA ul. Rynek 14 63-330 Do zyca tel./fax ( 062 ) 7413013 www.do zyca.bazagmin.pl e-mail: inwestycje@do zyca.pl O G Ł A S Z A PRZETARG NIEOGRANICZONY NA : REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można ode ać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Do zyca, ul. Rynek 14 ) pokój nr 15 po wcześniejszym zamówieniu lub... więcej...