Bazagmin.pl

Powiat jarociński

Komunikaty zobacz archiwum

OGŁOSZENIE publicznego przetargu ustnego na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Dobrzyca

Komunikaty | 2010-08-19 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE OGŁOSZENIE Wójta Gminy Do zyca z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego na dzierżawę n/w gruntów stanowiących własność Gminy Do zyca /na podstawie wykazu z dnia 06.07.2010r./ o ęb KOŹMINIEC działka nr 224/4 (am2) o pow. 1,01 ha (R kl. IIIb-1,01ha) zapisana w KW 24894, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Pleszewie termin i sposób zagospodarowania nieruchomości: wrzesień 2010r.- rolny czynsz dzierżawny obliczany wg ceny żyta stosowanej do naliczania... więcej...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Komunikaty | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Do zyca,2010-08-16 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Do zyca podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 sierpnia 2010 roku wydał postanowienie Nr GGiOŚ 7624-4/10 o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa traku poziomego, taśmowego do produkcji tarcicy z drewna okrągłego - kłód”... więcej...

O G Ł O S Z E N I E o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty | 2010-08-16 | Publikujący: Gmina Wilczyn

Wilczyn, 16. 08. 2010 r. O G Ł O S Z E N I E o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn.zm./ sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Wilczyn. Wykaz został wywieszony w dniu 16.08.2010 r. na tablicy informacyjnej w siedzibie tutejszego urzędu. Wójt Gminy Wilczyn mgr Stanisław Wiechecki ... więcej...

OBWIESZCZENIE

Komunikaty | 2010-08-13 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA Do zyca,2010-08-12 GGiOŚ 7624-5/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr 98,poz. 1071 z 2000r. ze zmianami/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227-ze zm./ Wójt Gminy Do zyca zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie o wydanym w... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

Komunikaty | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA Do zyca,2010-08-10 GGiOŚ 7624-3/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 105 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr 98,poz. 1071 z 2000r. ze zmianami/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227-ze zm./ Wójt Gminy Do zyca zawiadamia strony postępowania poprzez obwieszczenie... więcej...

Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Komunikaty | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy Grodziec

GRODZIEC, DNIA 2 SIERPNIA 2010 ROKU Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY W GRODŹCU POKÓJ NR 14: 1) KOMISJA REWIZYJNA – 4 SIERPNIA (ŚRODA) GODZ. 8:30. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec /-/ Zbigniew Latański ... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz o podjęciu decyzji w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na lokalizacji generatora energii wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce o numerze ewidencyjnym 62/1, 62/2, 63/1 w miejscowości Morakowo, gm. Gołańcz.

Komunikaty | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz

BUD- 7331/07L/10 Gołańcz, dnia 02 08.2010 r. Za dowodem doręczenia DECYZJA Nr 07/2010 Na podstawie, art. 105 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 89 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art. 52 i 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), POSTANAWIAM umorzyć postępowanie w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na lokalizacji generatora energii wiatrowej wraz z... więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - wiatraki

Komunikaty | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63-330 Do zyca woj.wielkopolskie Do zyca, dnia 16.07. 2010r GGiOŚ 7624-5/10 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania Stosownie do art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. z 2008r.Nr 199,poz. 1227-ze zm./ zawiadamiam,... więcej...

Ogłoszenie - nieruchomości przeznaczone do dzerżawy

Komunikaty | 2010-07-06 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie Do zyca,2010-07-06 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Do zyca informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Do zycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Do zyca tj. położonych w miejscowości: Do zyca, Koźminiec, Sośnica, Strzyżew, Karminek, Trzebowa, Fabianów, Czarnuszka, Lutynia. Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Do zycy /pokój nr 19/. Tel. /062/ 741 30 13 wew. 43. Z... więcej...

Obwieszczenie

Komunikaty | 2010-07-01 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

Do zyca, dnia 01.07.2010r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) zawiadamia się, że „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Do zyca” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Do zycy, pok. nr 16 w dniach od 02.07.2010r. do 26.07.2010r. w godz. od 7:15 – 15:15. W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło,... więcej...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Komunikaty | 2010-06-29 | Publikujący: Gmina Wilczyn

Wilczyn, 2010 - 06 - 28 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Wilczyn. Wykaz został wywieszony w dniu 28.06.2010 r. na tablicy informacyjnej w siedzibie tutejszego urzędu oraz na tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy. Wójt Gminy... więcej...

OGŁOSZENIE WÓJTA DZIAŁKI BUDOWLANE

Komunikaty | 2010-06-25 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszeni drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.2, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.Nr 261,poz. 2603 z 2004 roku - z późniejszymi zmianami/, §3 pkt.1, §4, 6 i 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań... więcej...

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przełożeniu odcinka drogi powiatowej o długości ok. 4,375 mb na odcinku drogi powiatowej Nr 3180P pomiędzy miejscowościami Kaliska - Gogolina - Wielkopole w gminie Wilczyn oraz w gminie Kleczew.

Komunikaty | 2010-06-24 | Publikujący: Gmina Wilczyn

Wilczyn, dnia 22.06.2010r. Nr OTK 7620-24/10 O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 roku) Wójt Gminy Wilczyn informuje, że w dniu 11.06.2010 r. na wniosek Kopalni Węgla Brunatnego... więcej...