Bazagmin.pl

Powiat jarociński

Komunikaty

OGŁOSZENIE publicznego przetargu ustnego na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Dobrzyca

Komunikaty | 2010-08-19 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

 

WÓJT GMINY

63-330 DOBRZYCA

WOJ.WIELKOPOLSKIE

 

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Dobrzyca

z dnia 19 sierpnia 2010r.

 

w sprawie ogłoszenia publicznego przetargu ustnego na dzierżawę n/w gruntów stanowiących własność Gminy Dobrzyca /na podstawie wykazu z dnia 06.07.2010r./

 

obręb KOŹMINIEC

 • działka nr 224/4 (am2) o pow. 1,01 ha (R kl. IIIb-1,01ha)

 • zapisana w KW 24894, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Pleszewie

 • termin i sposób zagospodarowania nieruchomości: wrzesień 2010r.- rolny

 • czynsz dzierżawny obliczany wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego w gminie w danym roku tj. wysokości równowartości: 3,33 q żyta, płatny w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto Urzędu Gminy w Dobrzycy

 • wadium wynosi 11,40 zł

 • wysokość pierwszego postąpienia wynosi 10% minimalnej wartości czynszu dzierżawnego z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

 • okres wydzierżawienia określony - do dnia 1.09.2015r.

obręb KOŹMINIEC

 • działka nr 225/1 (am2) o pow. 0,55 ha (R kl. IIIa- 0,55ha)

 • zapisana w KW 24894, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Pleszewie

 • termin i sposób zagospodarowania nieruchomości: wrzesień 2010r. - rolny

 • czynsz dzierżawny obliczany wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego w gminie w danym roku tj. wysokości równowartości: 2,2 q żyta, płatny w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto Urzędu Gminy w Dobrzycy

 • wadium wynosi 7,50 zł zł

 • wysokość pierwszego postąpienia wynosi 10% minimalnej wartości czynszu dzierżawnego z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

 • okres wydzierżawienia określony - do dnia 1.09.2015r.

 

obręb KOŹMINIEC

 • działka nr 384 (am1) o pow. 1,00 ha (R kl. IIIa),

 • zapisana w KW 25376, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Pleszewie

 • termin i sposób zagospodarowania nieruchomości: wrzesień 2010r.- rolny

 • czynsz dzierżawny obliczany wg ceny żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego w gminie w danym roku tj. wysokości równowartości: 4,0 q żyta, płatny w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto Urzędu Gminy w Dobrzycy

 • wadium wynosi 13,60 zł

 • wysokość pierwszego postąpienia wynosi 10% minimalnej wartości czynszu dzierżawnego z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych

 • okres wydzierżawienia określony - do dnia 1.09.2015r.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 WRZEŚNIA 2010 r. o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzycy, Rynek 14 - sala posiedzeń, II piętro .

 

1.W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, pod warunkiem wpłacenia wadium w wyżej określonej wysokości.

2.Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, w gotówce do dnia 20 września 2010 roku do godz. 12ºº w kasie Urzędu Gminy w Dobrzycy – pokój nr 12 lub w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy na konto Urzędu Gminy w Dobrzycy nr 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006 z podaniem numeru działki, której wpłata dotyczy.

3.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym osobom zwraca się, po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

4.Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca ma obowiązek płacić podatek.

5.Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie granic może nastąpić na koszt i staraniem dzierżawcy.

6.Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

7.Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy oraz warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dobrzycy-pokój nr 19 lub telefonicznie (062) 7413013 wew. 43.

Ogłoszenie zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobrzycy www.dobrzyca.bazagmin.pl (komunikaty) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzycy, Rynek 14 oraz na tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

 

 

WÓJT

mgr Jarosław Pietrzak