Bazagmin.pl

Powiat jarociński

Komunikaty

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Komunikaty | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy w Dobrzycy

 

WÓJT GMINY

63-330 DOBRZYCA

WOJ.WIELKOPOLSKIE

Dobrzyca,2010-08-16

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Wójt Gminy Dobrzyca podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 sierpnia 2010 roku wydał postanowienie Nr GGiOŚ 7624-4/10 o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa traku poziomego, taśmowego do produkcji tarcicy z drewna okrągłego - kłód” na terenie istniejącego zakładu przeróbki drewna tj. na działkach nr 363/3 i 363/5 w miejscowości Koźminiec (obręb Kożminiec), gmina Dobrzyca.

Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 63 ust. 2, art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.Nr 199,poz. 1227 ze zmianami/ w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia j.w.

Postępowanie w w/w sprawie toczy się na wniosek Inwestora Doroty i Władysława Matuszkiewicz, zam. Koźminiec 124, 63 – 330 Dobrzyca, z dnia 17 czerwca 2010r. Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie w Urzędzie Gminy w Dobrzycy, Rynek 14, 63-330 Dobrzyca (II piętro pokój nr 19), tel. (062) 7413013 wew. 43 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu (www.dobrzyca.bazagmin.pl).

 

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobrzycy www.dobrzyca.bazagmin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzycy, Rynek 14 i ogłoszenie poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsc planowanego przedsięwzięcia.

 

 

 

WÓJT

mgr Jarosław Pietrzak

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY

63-330 DOBRZYCA

WOJ.WIELKOPOLSKIE

 

 

Dobrzyca,2010-08-16

 

 

GGiOŚ 7624-4/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

STRON POSTĘPOWANIA o ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI

 

 

Stosownie do art. 10 § 1 kpa Wójt Gminy Dobrzyca zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z wniosku Inwestor: Dorota i Władysław Matuszkiewicz, zam. Koźminiec 124, 63-330 Dobrzyca dla przedsięwzięcia pn.:Budowa traku poziomego, taśmowego do produkcji tarcicy z drewna okrągłego - kłód na terenie istniejącego zakładu przeróbki drewna tj. na działkach nr 363/3 i 363/5 w miejscowości Koźminiec (obręb Koźminiec), gmina Dobrzyca.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzycy, Rynek 14, 63-330 Dobrzyca (II piętro pokój nr 19), tel. (062) 7413013 wew. 43 z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobrzycy www.dobrzyca.bazagmin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrzycy, Rynek 14 i ogłoszenie poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsc planowanego przedsięwzięcia.

 

 

WÓJT

mgr Jarosław Pietrzak

 

Załączniki