Bazagmin.pl

Powiat jarociński

Przetargi

Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. „Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Miasto i Gmina  Gołańcz

przetarg nieograniczony pn.

Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych

Numer ogłoszenia BZP : 209794 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Gołańcz , ul. Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz, woj. wielkopolskie, tel. 067 2615911, faks (067) 261 59 11.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.golancz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pt. Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wywołanie Koordynatora Projektu pt. Partnerstwo urzędów administracji samorządowej dla efektywniejszej realizacji usług publicznych realizowanego przez gminę-miasto Gołańcz w partnerstwie z Powiatem Wągrowieckim, Gminą-miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec, Gmina Mieścisko i Gminą Damasławek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, podziałania 5.2.1 Modernizacji zarządzania w administracji samorządowej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.11.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferent nie wnosi wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełniony jeśli Wykonawca jeśli Wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a)potwierdzi doświadczenie w zakresie kierowania i nadzorowania pracą osób, którym zostało powierzone wykonanie zlecenia lub dzieła; b)potwierdzi co najmniej roczne doświadczenie w zakresie opracowywania projektów i określania procedur realizacji dla zadań finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego; c)potwierdzi co najmniej roczne doświadczenie w realizowaniu zadań związanych z wykorzystaniem funduszy pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego; d)potwierdzi znajomość prawa administracyjnego w tym również procedury administracyjnej;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą wykształcenie wyższe prawnicze; posiadanie możliwości samodzielnej pracy w terenie (m. in. samochód, tel. komórkowy, komputer przenośny; g)potwierdzi dyspozycyjność tzn. że będzie pod stałym dostępem telefonicznym i na wezwanie Zamawiającego stawi się w jego siedzibie w ciągu 24 godzin od momentu wezwania.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a)formularz oferty - wypełniony i podpisany przez Wnioskodawcę - stanowiący załącznik nr 1; b)kserokopię dyplomów, świadectw i dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikację kandydata; c)oświadczenie o niekaralności; d)zaświadczenie potwierdzające minimum roczne doświadczenie w zakresie opracowywania projektów i określania procedur realizacji dla zadań finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny; e)dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie kierowania i nadzorowania pracą osób, którym zostało powierzone wykonanie zlecenia lub dzieła; f)dokumenty potwierdzające dysponowanie sprzętem umożliwiającym samodzielną pracę w terenie; g)oświadczenie potwierdzające możliwość szybkiego stawienia się na wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.golancz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz ul. Dr P. Kowalika 2 62-130 Gołańcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz ul. Dr P. Kowalika 2 62-130 Gołańcz pokój nr 12 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest realizwoane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, podziałania 5.2.1 Modernizacji zarządzania w administracji samorządowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

                                                                                                                                             Z-ca Burmistrz MiG Gołańcz

                                                                                                                                                 mgr Urszula Wierzbicka

 

Załączniki