Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Przetargi zobacz archiwum

BURMISTRZ GNIEWKOWA ogłasza przetarg, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11, sala konferencyjna nr 20, pierwsze piętro w dniu 16 sierpnia 2010r. Godzina 9.00 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gniewkowie przy ulicy 17 Stycznia KW 19383 dz. nr 913 o pow. 0,0133 ha, karta mapy 27, cena wywoławcza 70.000,- zł wadium 14.000,- zł , postąpienie ceny nie niższe niż 2.000,- zł

Przetargi | 2010-07-12 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a p r z e t a r g który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11, sala konferencyjna nr 20, pierwsze piętro w dniu 16 sierpnia 2010r. _________________________________________________________________________ Godzina 9.00 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gniewkowie przy ulicy 17 Stycznia KW 19383 dz. nr 913 o pow. 0,0133 ha, karta mapy 27, cena wywoławcza 70.000,- zł wadium 14.000,- zł , postąpienie ceny nie niższe niż 2.000,-... więcej...

Dostawa opału do placówek podległych Samorządowemu Zespołowi Oświaty i Kultury w Rojewie

Przetargi | 2010-06-11 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do placówek podległych Samorządowemu Zespołowi Oświaty i Kultury w Rojewie tj. I-Zespół Szkół w Rojewie w skład którego wchodzą: 1. Publiczne Gimnazjum w Rojewie 2. Szkoła Podstawowa w Rojewie 3. Szkoła Podstawowa w Rojewie – Filia w Liszkowie 4. Szkoła Podstawowa w Rojewie – Filia w Ściborzu II. Szkoła Podstawowa w Rojewicach III. Świetlica wiejska w Topoli. IV. Świetlica wiejska w Ściborzu. V. Świetlica wiejska w Liszkowie. W okresie od 15.07.2010 do 30.06.2011... więcej...

Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012

Przetargi | 2010-06-11 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 1. INFORMACJE OGÓLNE Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie Rojewo 8, 88-111 Rojewo 52 3511320 556-11-11-277 www.rojewo.pl 2. Opis przedmiotu zamówienia 2.1.Przedmiotem zamówienia jest usługa dowożenia uczniów do szkół i rozwożenie do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012. ... więcej...

Budowa Boisk Wielofunkcyjnych Ogólnodostępnych oraz Placów Zabaw w miejscowości Rojewice i Ściborze

Przetargi | 2010-06-04 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Gmina Rojewo , Rojewo 8, 88-111 Rojewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3511390, 3511324, faks 052 3511390. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rojewo.pl Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Boisk Wielofunkcyjnych Ogólnodostępnych oraz Placów Zabaw w miejscowości Rojewice i Ściborze. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem inwestycji jest budowa boisk ogólnodostępnych, wielofunkcyjnego (piłka ręczna, piłka nożna... więcej...

Przebudowa drogi gminnej Zawiszyn – Dąbrowa Mała

Przetargi | 2010-05-31 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Urząd Gminy Rojewo , Rojewo 8, 88-111 Rojewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3511390, 3511324, faks 052 3511390. Przebudowa drogi gminnej Zawiszyn - Dą owa Mała w m.Zawiszyn,od km 0+000 do 1+200 o długości 1,200 km. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Zawiszyn - Dą owa Mała w m.Zawiszyn, od km 0+000 do 1+200 o długości 1,200 km. Przyjęto następujące parametry projektowe: - droga klasy D, - prędkość projektowa 30km/h, - szerokość jezdni... więcej...

BURMISTRZ GNIEWKOWA OGŁASZA PRZETARGI które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11, sala konferencyjna nr 20, pierwsze piętro w dniu 22 czerwca 2010r.

Przetargi | 2010-05-18 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a p r z e t a r g i które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11, sala konferencyjna nr 20, pierwsze piętro w dniu 22 czerwca 2010r. _________________________________________________________________________ Godzina 9.00 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Gniewkowie przy ulicy Jana Kilińskiego KW 23481 dz. nr 387/6 o pow. 0,0320 ha c. wywoławcza 50.000,- zł ( utto) wadium 10.000,- zł , postąpienie ceny nie niższe niż... więcej...

Pzetarg nieograniczony na usługę „Udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 roku

Przetargi | 2010-05-18 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Rojewo kredytu długoterminowego (na okres 9 lat), w wysokości łącznie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł 00/00).Gmina przeznaczy kredyty na 2. Dostępność kredytu: 1) I transza w kwocie - 600 000,00 zł do 20.06.2010 r. 2) II transza w kwocie - 900 000,00 zł do 30.09.2010 r. 3. Spłata kredytu nastąpi w 103 miesięcznych ratach kapitałowych, płatnych 20 dnia każdego miesiąca łącznie z odsetkami, z uwzględnieniem karencji do 20 czerwca 2011 r. Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji. W przypadku,... więcej...

Przebudowa drogi gminnej Nr 150209 C Topola - Dobiesławice w miejscowości Topola na odcinku 300,00m

Przetargi | 2010-04-16 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Nr 150209 C Topola - Dobiesławice w miejscowości Topola na odcinku 300,00m Numer ogłoszenia: 107918 - 2010; data zamieszczenia: 16.04.2010 Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni drogowej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2033 C w miejscowości Topola na odcinku 300,00 m, pierwszy odcinek 200,00 m i drugi 100,00 m w kierunku miejscowości Dobiesławice. Szerokość nawierzchni bitumicznej 5,0 m, nawierzchnia jezdni powierzchniowe utrwalenie grysami 6,3 - 12 mm i emulsją asfaltową, podbudowę stanowi... więcej...

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gniewkowie , przy ulicy Zajeziernej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 193/5 o powierzchni 3,0050 ha, karta mapy 2, zapisanej w księdze wieczystej KW 23431 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Przetargi | 2010-03-29 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gniewkowie , przy ulicy Zajeziernej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 193/5 o powierzchni 3,0050 ha, karta mapy 2, zapisanej w księdze wieczystej KW 23431 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Nr /2010 Burmistrza Gniewkowa z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej. PRZETARG odbędzie się w siedzibie Urzędu... więcej...

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150216C Rojewice – Glinki – Glinno Wielkie, etap II, od km 4+000 do 4+870 o długości 0,870 km

Przetargi | 2010-03-19 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150216C Rojewice - Glinki - Glinno Wielkie, etap II, od km 4+000 do 4+870 o długości 0,870 km. Numer ogłoszenia BZP: 77664 - 2010; data zamieszczenia: 19.03.2010 I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rojewo , Rojewo 8, 88-111 Rojewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3511390, 3511324, faks 052 3511390. II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150216C Rojewice - Glinki - Glinno Wielkie, etap II, od km 4+000 do 4+870 o długości 0,870 km.. II.1.2) Rodzaj zamówienia:... więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r.Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782 z późn zm./. ogłaszam co, następuje: Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży prawa własności nieruchomości położone w Gniewkowie przy ulicy Jana Kilińskiego:

Przetargi | 2010-02-22 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z A G N I E W K O W A z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2004 r.Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782 z późn zm./. o g ł a s z a m co, następuje: Z zasobu nieruchomości gminy Gniewkowo przeznaczone zostały do sprzedaży prawa własności nieruchomości położone w Gniewkowie przy ulicy Jana Kilińskiego : 1. Nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym o powierzchni... więcej...