Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Komunikaty zobacz archiwum

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.08.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej....na terenie działek nr 48/4 i 53/1 w miejscowości Skalmierowice gmina Gniewkowo

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-78/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 19.08.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowaniao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej, budowie słupowej stacji transformatora... więcej...

DECYZJA nr 9/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu studni wierconej, na terenie działki nr 662/16 w Gniewkowie przy ul. Kilińskiego 35”,

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 19.08.2010r. GNIEWKOWA Znak:7625-9/2010 OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), zawiadamia że w dniu 19.08.2010r. na wniosek Pana Erlanda Markiewicza zam. 88 – 140 Gniewkowo, przy ul. Kilińskiego 35 została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o aku potrzeby... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 18.08.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 337 i 875/3 w miejscowości Gniewkowo przy ul. Ogrodowej

Komunikaty | 2010-08-18 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-72/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 18.08.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 18.08.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 09.08.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków na terenie działek nr 192/2 i 193/2 w miejscoowści Gniewkowo przy ul. Zajeziernej.

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-47/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 09.08.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 09.08.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 14.07.2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 770/5 znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Gniewkowa.

Komunikaty | 2010-07-14 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 14.07.2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 770/5 znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Gniewkowa Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 14.07.2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie

Komunikaty | 2010-07-14 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 14.07.2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 14.07.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie ulicy Paderewskiego w Gniewkowie

Komunikaty | 2010-07-14 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-76/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 14.07.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowaniao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 180 PE i dn 90 PE wraz... więcej...

Zaproszenie nr 6 do składania ofert PPWOW Integracja społeczna

Komunikaty | 2010-07-13 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Wójt Gminy Rojewo zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wy anych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej. Usługi łączone tj. rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla wszystkich mieszkańców gminy - dzieci i młodzieży, osób starszych, rodzin. Na realizację tych usług przeznacza się kwotę max. 20 000 zł. Termin wykonania zamówienia lipiec - wrzesień 2010 r. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 08.07.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Gniewkowie

Komunikaty | 2010-07-08 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-72/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 08.07.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowaniao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 337 i 875/3... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 30.06.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek w miejscowości Gniewkowo.

Komunikaty | 2010-06-30 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-37/09 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 30.06.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 30.06.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 23.06.2010 r. o przyjęciu uchwały nr XLIX/410/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komunikaty | 2010-06-23 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaGniewkowo, dnia 23.06.2010 r. Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o przyjęciu Uchwały Nr XLIX/410/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 65/6, 66/9, 72/3, 112/1 w Gniewkowie dla którego przeprowadzono postępowaniew... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 23.06.2010 r. o przyjęciu uchwały nr XLIX/409/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komunikaty | 2010-06-23 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaGniewkowo, dnia 23.06.2010 r. Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o przyjęciu Uchwały Nr XLIX/409/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 465/2 w Gniewkowie przy ul. Inowrocławskiej, dla którego przeprowadzono... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 23.06.2010 r. o przyjęciu uchwały nr XLIX/408/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komunikaty | 2010-06-23 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaGniewkowo, dnia 23.06.2010 r. Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o przyjęciu Uchwały Nr XLIX/408/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 619/7, 619/6, 619/4, 618/4 i 618/5 w Gniewkowie przy ul. Ogrodowej, dla którego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 18.06.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek w miejscowości Gniewkowo i Lipie.

Komunikaty | 2010-06-18 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-53/09 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 18.06.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 18.06.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 16.06.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków wraz z przyłączem energetycznym w miejscoowści Suchatówka, Buczkowo, Dąblin.

Komunikaty | 2010-06-17 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-41/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 16.06.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 16.06.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 09.06.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie rurociągu melioracyjnego w Gniewkowie

Komunikaty | 2010-06-09 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-36/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 09.06.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 09.06.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 08.06.2010 r. w sprawie wydania postanowienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia.

Komunikaty | 2010-06-08 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa Znak:7331-37/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 08.06.2010 r. Na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wydaniu postanowienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla... więcej...

Burmistrz Gniewkowa informuje - W siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ulicy 17 Stycznia 11 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 30 dni odpis protokołu przejęcia mienia nabywanego na podstawie przepisu art. 5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191; z późn. zm.). obejmujący zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa , położoną w Gniewkowie – Rynek 12,oznaczoną geodezyjnie jako działka nr ...

Komunikaty | 2010-06-07 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

K O M U N I K A T B U R M I S T R Z G N I E W K O W A i n f o r m u j e : W siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ulicy 17 Stycznia 11 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 30 dni odpis protokołu przejęcia mienia nabywanego na podstawie przepisu art. 5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191; z późn. zm.). obejmujący zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa , położoną w Gniewkowie –... więcej...

Obwieszczenie Burmistrz Gniewkowa z dnia 18.05.2010r. o możliwości zapoznania się z dokumentami projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gniewkowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015

Komunikaty | 2010-05-18 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 18.05.2010r. GNIEWKOWA Znak:7610-14/2009 OBWIESZCZENIE z dnia 18.05.2010 r. Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o możliwości zapoznania... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 10.05.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo

Komunikaty | 2010-05-10 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo Obwieszczenie z dnia 10.05.2010 r. O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GNIEWKOWO Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art.39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 06.05.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku z zakresuinfrastruktury technicznej - kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą i rozbudową sieci cieplnej oraz budową stacji redukcyjno-pomiarowej gazuna terenie działek znajdujących się w rejonie ulicy Dreckiego w Gniewkowie

Komunikaty | 2010-05-06 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-12/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 06.05.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 06.05.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 04.05.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE wraz z przyłączem gazu dn 63 PE

Komunikaty | 2010-05-04 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-53/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 04.05.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowaniao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE wraz z przyłączem... więcej...