Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Aktualności

XLIII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo

Aktualności | 2009-10-02 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Następna , XLIII sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została wstępnie na dzień 28 października 2009r.

Zgodnie z planem pracy Rady tematami wiodącymi tych obrad będą:

1.Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji .

2.Informacja z działalności jednostek oświatowych .

3.Informacja na temat funkcjonowania stowarzyszeń w Gminie.

 

Proponowany  porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z  XLII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji : -informację przedstawi Dyrektor – pan Adam Warakomski,                                    

-dyskusja ,

-przyjęcie informacji .

6.Informacja z działalności jednostek oświatowych :

-informację przedstawi Kierownik – pani Beata Kowalska,                                        

-dyskusja ,

-przyjęcie informacji .

7.Informacja na temat funkcjonowania stowarzyszeń w Gminie:

-informację przedstawi Z-ca Burmistrza – pan Paweł Drzażdżewski,                                       

-dyskusja ,

-przyjęcie informacji .

8. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2009 :

-projekt uchwały  przedstawi Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska  ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały;

b) zmiany w uchwale w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów :

-projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały;

c)utworzenia Straży Miejskiej w Gniewkowie oraz nadania jej regulaminu :

-projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały;

d)uchwalenia statutu świetlicy wiejskiej w Markowie :

-projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały,

e)zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę istniejących zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek :

-projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

9.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

10.Wolne głosy ,  wnioski.

11.Zamknięcie  obrad.