Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Aktualności

Kolejna Sesja - 30.09.2009r.

Aktualności | 2009-08-31 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna , XLII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została wstępnie na dzień 30 września 2009r.

Zgodnie z planem pracy Rady tematami wiodącymi tej Sesji będą :

-ocena realizacji budżetu za I półrocze 2009r.

-ocena realizacji  planowanych w budżecie inwestycji i remontów .

Proponowany  porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z  XLI sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny :

-dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.Wręczenie złotej odznaki  Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla sportu”- panu Stefanowi Hałasowi .

6. Sprawozdanie i ocena wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze 2009r.:

- sprawozdanie z wykonania budżetu w I półroczu 2009r.  przedstawi Burmistrz :

-dyskusja ,

-przyjęcie sprawozdania .

7.Ocena realizacji inwestycji i remontów prowadzonych w oparciu o przyjęty na rok 2009 budżet Gminy :

- informację na temat inwestycji i remontów przeprowadzonych w oparciu o przyjęty na rok 2009 budżet przedstawi Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy- pani Joanna Kowalska ,

-dyskusja,

-przyjęcie informacji .

8. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2009 :

-projekt uchwały  przedstawi Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska  ,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały;

b) utworzenia innych form wychowania przedszkolnego ,warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania na terenie Gminy Gniewkowo  :

-projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały;

c) ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gniewkowo publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  :

-projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały;

d) zmiany nazwy ulicy  w Gniewkowie:

-projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały;

e)uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2009-2015 :

-projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały;

f)rozpatrzenia skargi :

-projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały;

g)zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w Gniewkowie” :

-projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały;

h)zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w ulicy Parkowej w Gniewkowie”:

-projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały;

i)zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szadłowicach” ;

-projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały;

j)zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Piasta w Gniewkowie”:

-projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

-dyskusja,

-przyjęcie  uchwały.

9.Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

10.Wolne głosy ,  wnioski.

11.Zamknięcie  obrad.