Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Aktualności

XLI Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 26 sierpnia 2009r.

Aktualności | 2009-08-25 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

 

 

 

 

 

                                                                               Gniewkowo 12.08.2009r.

 

 

 

Znak:0052-8/09                                     

 

 

           Na podstawie  art. 20  ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie    gminnym  / jedn. tekst  z 2001r. Dz. U. Nr 142  poz. 1591 /  zwołuję  XLI Sesję  Rady Miejskiej  w Gniewkowie  w dniu 26 sierpnia 2009r.  o godzinie 1400   w sali  nr 20  Urzędu  Miejskiego   ul. 17  Stycznia  11.

 

Proponowany  porządek obrad:

1.Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,

2.Przyjęcie  porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z  XL sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny ( w tym przetargi oraz realizacja uchwał).

-  przedstawi Burmistrz.

-  dyskusja.

- przyjęcie informacji.

5. Informacja Burmistrza  dotycząca  wzrostu podatków, opłat lokalnych, taryf wody i ścieków w okresie od października 2006 r. do 2009 roku w aspekcie pisma Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Bonduelle Polska S.A w Gniewkowie z dnia 20.07.2009r. oraz Zrzeszenia  Plantatorów „Bonduelle” w Gniewkowie z dnia 23.07.2009r.

- przedstawi Burmistrz

- dyskusja.

-  przyjęcie  informacji.

6. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Gniewkowo za pierwsze półrocze 2009r.

-   informacje z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego Gniewkowo za pierwsze półrocze 2009 przedstawi  Prezes Zarządu p. Mikołaj Bogdanowicz,

  -  dyskusja,

-  przyjęcie  informacji.

7. Realizacja zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej.

- informację z realizacja zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej przedstawi Zastępca Burmistrza p. Paweł Drzażdżewski . 

-  dyskusja.

-  przyjęcie informacji.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a / zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Gniewkowo na rok 2009.

-  projekt uchwały  przedstawi Skarbnik p. Dorota Rutkowska, 

-  dyskusja,

-  przyjęcie  uchwały.

b/  zatwierdzenia regulaminu dofinansowania usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Gniewkowo.

-   projekt uchwały  przedstawi  radny Aleksander Pułaczewski

-  dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

c/ określenia świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu jej przyznawania.

-   projekt uchwały  przedstawi  radny Aleksander Pułaczewski

-  dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

d/ ustanowienia hejnału Gminy Gniewkowo

-   projekt uchwały  przedstawi  radny Aleksander Pułaczewski

-  dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

e/ wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Gniewkowo projektu „Przyszkolne obserwatorium astronomiczne Astro-Baza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

-   projekt uchwały  przedstawi  radny Aleksander Pułaczewski

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

f/  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniewkowo umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Piasta w Gniewkowie”.

-   projekt uchwały  przedstawi  radny Aleksander Pułaczewski

-  dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

g/ustalenia opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gniewkowie. -   projekt uchwały  przedstawi  radny Aleksander Pułaczewski

-  dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

h/ rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie .

-   projekt uchwały  przedstawi  radny Aleksander Pułaczewski

-  dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

 i/ rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok Miejsko –Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie .

-   projekt uchwały  przedstawi  radny Aleksander Pułaczewski

-   dyskusja,

-   przyjęcie  uchwały.

8.Wnioski , interpelacje radnych  oraz  odpowiedzi.

9.Wolne głosy ,  wnioski.

10.Zamknięcie  obrad

 

 

 

                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        w Gniewkowie

             

                                                                                 mgr Janusz Kozłowski