Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.08.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej....na terenie działek nr 48/4 i 53/1 w miejscowości Skalmierowice gmina Gniewkowo

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa                                                             Znak: 7331-78/10

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

                                                                                                          

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 19.08.2010 r. 

 

Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej, budowie słupowej stacji transformatora i budowie linii kablowej i złącza kablowo-pomiarowego na terenie działek nr 48/4 i 53/1   w miejscowości Skalmierowice gmina Gniewkowo.

 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek

Zakładu Techniki Energetycznej Maciej Graczyk z siedzibą  w Inowrocławiu

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pokój nr 12 (tel. 52 3543015) w godzinach 7ºº-15ºº w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

           

z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono w dniu 19.08.2010 r.


- na stronie internetowej www.new.bazagmin.pl/bip_gniewkowo

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie

- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Skalmierowice

 

 

zdjęto dnia ...................................r.

 

.......................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)