Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Komunikaty

DECYZJA nr 9/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu studni wierconej, na terenie działki nr 662/16 w Gniewkowie przy ul. Kilińskiego 35”,

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

BURMISTRZ                                                                         Gniewkowo, dnia 19.08.2010r.

GNIEWKOWA                                 

 

Znak:7625-9/2010

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz  Gniewkowa  działając  na  podstawie  art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227  ze zm.), 

                                                                         zawiadamia

że w dniu 19.08.2010r. na wniosek  Pana   Erlanda  Markiewicza zam.   88 – 140 Gniewkowo,  przy  ul. Kilińskiego 35 została  wydana  i  zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o  braku  potrzeby  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowisko znak:7625-9/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu studni  wierconej,  na  terenie  działki nr 662/16  w  Gniewkowie  przy  ul. Kilińskiego 35.

     Z niniejszą decyzją, dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z  Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w  Bydgoszczy oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu  można  zapoznać  się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie  przy  ul. 17  Stycznia  11  pok. nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

                 Zgodnie  z  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071   ze zm.),  zawiadomienie  stron  postępowania  uważa  się  za  dokonane  po  upływie  czternastu  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia.

                Niniejsze obwieszczenie zostaje  umieszczono  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego  w Gniewkowie, wywieszono na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie  Miejskim  w  Gniewkowie przy ul. 17  Stycznia 11,  a  także  w  miejscu  planowanej inwestycji .

 

                                                                                                 z up. BURMISTRZA

                                                                                              mgr Paweł  Drzażdżewski

                                                                                                 Zastępca  Burmistrza                                                                    

                                                                                                         

 

Zamieszczono w dniu  …………………….r.

 

zdjęto dnia………………..........................r.

 

.................................................................

(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)