Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Aktualności

LII Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 25 sierpnia 2010r.

Aktualności | 2010-08-13 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Po blisko dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej - Rada Miejska wznowi pracę 25 sierpnia 2010r. , na który to dzień ustalona została  LII Sesja . Faktycznie , radni rozpoczną pracę nieco wcześniej , ponieważ muszą przygotować się do posiedzenia wspólnego Komisji , jakie zaplanowane zostało na dzień 23 sierpnia 2010r.

Zgodnie z planem pracy -Rada obradowała będzie nad następującymi zagadnieniami  :

1.Informacja na temat działalności stowarzyszeń w gminie oraz jednostek OSP, a także funkcjonowania świetlic wiejskich.

2.Informacja na temat realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej i o wykorzystaniu gminnych obiektów sportowych.

3.Informacja z działalności Gminnej Rady Sportu w Gniewkowie .

 

Proponowany  porządek obrad:

 

1.    Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,

2.    Przyjęcie  porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z  LI sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

         -dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.    Informacja na temat działalności stowarzyszeń w gminie oraz jednostek OSP, a także funkcjonowania świetlic wiejskich:

-informację przedstawią :

a)  W zakresie działalności stowarzyszeń i funkcjonowania świetlic wiejskich  - referent ds. zarządzania kryzysowego , ochrony ludności, spraw obywatelskich oraz p.poż.-pani Anna Walczyńska ,  

b)  W zakresie działalności gminnych jednostek OSP – Komendant Gminny OSP- pan Sławomir Kościński,                                                                                                           -dyskusja,                                                                                                                           -przyjęcie informacji .

6.    Informacja na temat realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej i o wykorzystaniu gminnych obiektów sportowych :

-informację przedstawią:

a)    W zakresie zadań realizowanych przez MGOKSiR w Gniewkowie –  pani Dyrektor Ewa Sawicka,

b)    W zakresie zadań zlecanych i dofinansowywanych przez Gminę - referent ds. zarządzania kryzysowego ,ochrony ludności, spraw obywatelskich oraz p.poż. -pani Anna Walczyńska ,  

-dyskusja,                                                                                                                           -przyjęcie informacji .

7.    Informacja z działalności Gminnej Rady Sportu w Gniewkowie :

-informację przedstawi Przewodniczący GRS- pan Sławomir Bożko ,                                                                                          -dyskusja,                                                                                                                           -przyjęcie informacji .

7.  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a.    przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gniewkowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

b.     przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gniewkowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

c.    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok :

§  projekt uchwały  przedstawi Skarbnik Gminy –p. Dorota Rutkowska,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

d.    trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gniewkowo:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

e.    zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Szadłowice-Skalmierowice gm. Gniewkowo:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

f.     zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach gm. Gniewkowo:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

g.    zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę istniejących zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

h.   ustalenia składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

i.     rozpatrzenia skargi:

§   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

j.     dopisania do stałego podziału miasta i gminy Gniewkowo na okręgi wyborcze nowoutworzonych ulic w Gniewkowie oraz dokonania zmiany nazwy ulicy:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

k.    zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015 :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały.

8.  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

9.  Wolne głosy ,  wnioski.

10.  Zamknięcie LII obrad .