Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 09.08.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków na terenie działek nr 192/2 i 193/2 w miejscoowści Gniewkowo przy ul. Zajeziernej.

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa                                                             Znak: 7331-47/10

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 09.08.2010 r. 

 

Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

że w dniu 09.08.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków na terenie działek nr 192/2 i 193/2 w miejscowości Gniewkowo przy ul. Zajeziernej.

 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek

Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 9, 88-140 Gniewkowo

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z  treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pokój nr 12 (tel. 0-52 3543015) w godzinach 7ºº-15ºº w dniach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono w dniu 09.08.2010 r.


- na stronie internetowej www.new.bazagmin.pl/bip_gniewkowo

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie

 

zdjęto dnia ...................................r.

 

 

 

....................................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)