Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 14.07.2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie

Komunikaty | 2010-07-14 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Obwieszczenie

Burmistrza Gniewkowa

z dnia  14.07.2010 r.

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie

 

 

         Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie nr XI/74/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26.07.2010 r.  do 25.08.2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo w godzinach od 7.00 do 15.00 pokój nr 12.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11.08.2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo o godzinie 10.00 sala  nr 20.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gniewkowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 17.09.2010 r.