Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Komunikaty

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 14.07.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie ulicy Paderewskiego w Gniewkowie

Komunikaty | 2010-07-14 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa                                                             Znak: 7331-76/10

Ul. 17 stycznia 11

88-140 Gniewkowo

 

OBWIESZCZENIE

 

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 14.07.2010 r. 

 

Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 180 PE i dn 90 PE wraz z przyłączami gazu    dn 63 PE na terenie działek nr 140/4, 898/5, 898/1, 898/4 w miejscowości Gniewkowo w rejonie ulicy Paderewskiego.

 

 

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek

Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wniosku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, pokój nr 12 (tel. 52 3543015) w godzinach 7ºº-15ºº w dniach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

           

z up. Burmistrza

mgr Bogumiła Pęczkowska

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono w dniu 14.07.2010 r.


- na stronie internetowej www.new.bazagmin.pl/bip_gniewkowo

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie

 

 

zdjęto dnia ...................................r.

 

.......................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć)