Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA ogłasza przetarg, który odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11, sala konferencyjna nr 20, pierwsze piętro w dniu 16 sierpnia 2010r. Godzina 9.00 I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gniewkowie przy ulicy 17 Stycznia KW 19383 dz. nr 913 o pow. 0,0133 ha, karta mapy 27, cena wywoławcza 70.000,- zł wadium 14.000,- zł , postąpienie ceny nie niższe niż 2.000,- zł

Przetargi | 2010-07-12 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

                                              BURMISTRZ  GNIEWKOWA
    

                                                   o g ł a s z a     p r z e t a r g


    który odbędzie  się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11,
    sala konferencyjna  nr 20, pierwsze piętro w dniu 16 sierpnia 2010r.

    _________________________________________________________________________
    Godzina 9.00     I publiczny przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż prawa własności
                               nieruchomości położonej  w Gniewkowie przy ulicy 17 Stycznia
     KW 19383       dz. nr  913 o pow. 0,0133 ha, karta mapy 27, 
                             
cena wywoławcza  70.000,- zł  wadium     14.000,- zł ,
                              postąpienie ceny nie niższe
niż  2.000,- zł

    Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z
    obowiązującymi przepisami.
    Na przedmiotowym  gruncie  zlokalizowane są obiekty tymczasowe - trzy pawilony
    handlowe do likwidacji.
    Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta przy ulicy 17 Stycznia
    niedaleko skrzyżowania z ulicą Dworcową.
    Działka znajduje  się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
    przestrzennego Gminy Gniewkowo, w jednostce  oznaczonej symbolem A-3 tj. jednostka
    mieszkaniowo- usługowa na terenie działalności usługowej w strefie ochrony
    konserwatorskiej typu „ B”.   

 ___________________________________________________________________________

    Nieruchomość jest  wolna od obciążeń.
    W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  gotówce w wysokości
    podanej w ogłoszeniu w terminie do dnia 11 sierpnia 2010r. na konto  Urzędu
    Miejskiego w Gniewkowie Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005 prowadzone przez
    Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie.
    Za datę wpłacenia wadium  uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto
    sprzedającego.
    Oferent zagraniczny winien dostarczyć promesę zgody MSWIA na nabycie
     -  osoby prawne winny dostarczyć wyciąg z właściwego rejestru i o ile wymagają tego
         przepisy prawa, uchwałę właściwego organu o zgodzie na nabycie przedmiotowej
         nieruchomości,
     -  wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na
         poczet  ceny nabycia nieruchomości,
     -  uczestnikowi który przetarg przegrał wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu
         przetargu 
     - wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia
          umowy notarialnej.

 


     Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości
     Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności nieruchomości i
     płatna jest w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu ( pomniejszona o kwotę
     wpłaconego wadium) na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie  Nr
     47 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone przez  Piastowski Bank Spółdzielczy-
     Oddział w  Gniewkowie.
     Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie 30 dni powoduje przepadek
     wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności nieruchomości .
     Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez
     strony zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
     Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i
     wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca w
     razie potrzeby na własny koszt.
     Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

     Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w
     części lub całości bez podania przyczyn.

 

 

 

      Gniewkowo, dnia 12 lipca 2010r.