Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Aktualności

LI Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 30 czerwca 2010r.

Aktualności | 2010-06-24 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Zawiadamiam , że w dniu 30 czerwca 2010r. o godzinie 1400  w  sali  nr 20 Urzędu  Miejskiego w Gniewkowie  ul. 17  Stycznia  11 odbędą się obrady LI sesji Rady Miejskiej Gniewkowo .

Proponowany  porządek obrad:

1.    Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,

2.    Przyjęcie  porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z  L sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja  Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny (w tym z przeprowadzonych przetargów oraz realizacji uchwał):

         -dyskusja,

-przyjęcie informacji.

5.    Informacja o efektach procedur ubiegania się o środki unijne na realizację zadań zaplanowanych w budżecie na rok 2010, jak również o możliwości pozyskania innych środków zewnętrznych:                                                                                                         -informację przedstawi Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju – p.Joanna Kowalska,                                                                                          -dyskusja,                                                                                                                           -przyjęcie informacji .

6. Informacja na temat  wakacyjnej oferty dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy :

-informację przedstawi Sekretarz Gminy –p.Bogumiła Pęczkowska

-dyskusja,

-przyjęcie informacji .

7.  Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a.    zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010 rok :

§  projekt uchwały  przedstawi Skarbnik Gminy –p.Dorota Rutkowska,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

b.    przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbiorców odprowadzania ścieków:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

c.    wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Gniewkowo porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Inowrocławski gimnazjum dwujęzycznego :

§   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

d.    zatwierdzenia zmian w  Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2010 :

§   projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

e.    określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gniewkowo za I półrocze :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

f.     trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gniewkowo:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

g.    określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gniewkowo :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

h.   uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniewkowa na lata 2007-2015 :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

i.     uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015 :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały.

8.  Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

9.  Wolne głosy ,  wnioski.

10.  Zamknięcie LI obrad .

 

 

                                                       Przewodniczący Rady

 

             

                                                       mgr Janusz Kozłowski