Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Przetargi

Budowa Boisk Wielofunkcyjnych Ogólnodostępnych oraz Placów Zabaw w miejscowości Rojewice i Ściborze

Przetargi | 2010-06-04 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Gmina Rojewo , Rojewo 8, 88-111 Rojewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3511390, 3511324, faks 052 3511390.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rojewo.pl

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Boisk Wielofunkcyjnych Ogólnodostępnych oraz Placów Zabaw w miejscowości Rojewice i Ściborze.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem inwestycji jest budowa boisk ogólnodostępnych, wielofunkcyjnego (piłka ręczna, piłka nożna i koszykówka) oraz placów zabaw w miejscowościach Rojewice i Ściborze. Budowa boiska i placu zabaw o nowoczesnych nawierzchniach z trawy syntetycznej i paneli poliuretanowych poprawi warunki i bezpieczeństwo do uprawiania sportów i zabawy.

Zakres inwestycji obejmuje:

Rojewice:

 - budowę - BOISKA DO KOSZYKÓWKI, PIŁKI RĘCZNEJ I PIŁKI NOŻNEJ - nawierzchnia z trawy syntetycznej wielofunkcyjnej

- budowę - PLACU ZABAW - nawierzchnia z paneli poliuretanowych - budowę piłkochwytu

- budowę siedzisk stadionowych dla 20 osób

- budowę chodników z kostki betonowej - budowę drogi pożarowej z kostki betonowej

Rozwiązania techniczne

Boisko wielofunkcyjne Na działkach nr: 28/2 zlokalizowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 12m x 24. Boisko umożliwi rozgrywki w koszykówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną. Zaprojektowano trwałą i nowoczesną nawierzchnię z trawy syntetycznej wielofunkcyjnej o grubości 20 mm, układanej na podbudowie z kruszywa. Górną warstwę wyrównującą wykonać z miału kamiennego ( frakcje 0-4mm ) o grubości 5cm. Poniżej wykonać warstwę nośną z kruszywa łamanego ( frakcje 0- 31,5mm ) o grubości 15cm. Warstwę podbudowy z kruszywa wykonać na podsypce piaskowej grubości 10cm-30cm zagęszczonej do J>0,5. Grubość podsypki piaskowej może ulec zmianie ze względu na potrzebę wyniesienia nawierzchni boiska ponad otaczający teren. Po dokładnych pomiarach geodezyjnych zastaną ustalone ostateczne rzędne nawierzchni boiska. Zagęszczona posypka piaskowa spełnia rolę podbudowy oraz warstwy odsączającej. Granice boiska wyznaczone będą przez obrzeża betonowe o wymiarach 6cm x 20cm układane na ławie betonowej z oporem. Przed przystąpieniem do budowy boiska wybrać warstwę humusu i uzupełnić zagęszczoną podsypką piaskową. Na boisku ustawione będą bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,0x2,0m z siatkami. Bramki posiadają konstrukcję aluminiową. Połączenie bramki z ramą gwarantuje jej stabilność. Dodatkowo bramki są wyposażone w typowe tablice do koszykówki montowane na wysięgnikach nad bramkami. Boisko nie posiada spadków ze względu na przepuszczalność wody przez zastosowane materiały.

Plac zabaw. Obok boiska zaprojektowano plac zabaw i ścieżki z kostki betonowej. Plac zabaw zaprojektowano o nawierzchni z paneli poliuretanowych o grubości 4,3 cm. Panele poliuretanowe stanowią bezpieczną i trwałą nawierzchnię stosowaną na nowoczesnych placach zabaw. Nawierzchnia poliuretanowa układana będzie na podbudowie z kruszywa. Górną warstwę wyrównującą wykonać z miału kamiennego ( frakcje 0-4mm ) o grubości 5cm. Poniżej wykonać warstwę nośną z kruszywa łamanego ( frakcje 0- 31,5mm ) o grubości 15cm. Warstwę podbudowy z kruszywa wykonać na podsypce piaskowej grubości 10cm-30cm zagęszczonej do J>0,5. Grubość podsypki piaskowej może ulec zmianie ze względu na potrzebę wyniesienia nawierzchni boiska ponad otaczający teren. Nawierzchnie z paneli poliuretanowych ułożyć około 1cm powyżej krawężników betonowych. Na placu zabaw przewidziano ustawienie typowych przyrządów dla dzieci - standard i jakość wykonania jak podaje opis na rysunkach dokumentacji technicznej - nr katalogowe firmy PPHU WERAN Aneta Wernicka ul. Nowodworska 12m9 54-433 Wrocław. Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty. Wyposażenie Placu Zabaw w Rojewicach i Ściborzu: 1. Karuzela krzyżowa 2. Huśtawka wagowa podwójna 3. Huśtawka łańcuchowa podwójna 4. Zjeżdżalnia 5. Zestaw sprawnościowy 6. Piaskownica 7. Stojak na rowery 8. Przeplotnia łukowa 9. Kosze na śmieci 10. Ławka klasyczna z oparciem

Piłkochwyty. Przy boisku za bramkami i wzdłuż boku zlokalizowanego na granicy działki zaprojektowano piłkochwyt. Przyjęto piłkochwyt o wysokości 6,0m składający się z trzech segmentów o łącznej długości 56mb . Przewidziano rozwieszenie siatki tworzywową o oczkach 10 x10cm rozwieszone na wspornikach przyspawanych do słupów stalowych piłkochwytu. Wysięg wsporników około 30 cm.

Odwodnienie boiska i bieżni. Na boisku zastosowano nawierzchnię z przesiąkliwej trawy syntetycznej. Ułożenie paneli umożliwia spływ wody między złączami. Oba obiekty posiadają przesiąkliwą podbudowę z kamienia łamanego. Podczas dużych opadów część wody opadowej spłynie na pobliski grunt.

Chodniki z kostki betonowej o grubości 6cm. Przy boisku i placu zabaw przewidziano chodniki z kostki betonowej o grubości 6cm. Kostkę ułożyć na 8cm warstwie z piasku stabilizowanego cementem. Poniżej wykonać podsypkę piaskową grubości około 30cm zagęszczonej do Jd>0,5. Wokół chodnika zaprojektowano obrzeża betonowe 6cmx20cm układane na ławach betonowych z oporem.

Droga pożarowa. W północnej części działki zaprojektowano drogę pożarową umożliwiającą dojazd wozu strażackiego w razie pożaru. Nawierzchnię przyjęto z kostki betonowej o grubości 8 cm. Kostkę ułożyć na 15 cm podkładzie z betonu klasy B25 za pośrednictwem 3-4 cm warstwy podsypki cementowo-piaskowej. Warstwę podbudowy ułożyć na 20 cm warstwie podsypki piaskowej o pełnym stosie okruchowym. Podsypkę zagęścić do J>0,95. Kształt boczny kostek umożliwia ich wzajemne klinowanie i zazębianie się, a po wypełnieniu spoin piaskiem i zatarciu cala nawierzchnia będzie pracować jako nawierzchnia monolityczna. Wokół nawierzchni z kostki zaprojektowano krawężniki betonowe 15cm x 30cm układane na lawach betonowych z oporem. Spadki poprzeczne przyjęto 2%.

Siedziska. Przy boisku zaprojektowano siedziska dla 20 osób. Przyjęto typowe, stadionowe, tworzywowe siedziska przykręcane do konstrukcji stalowej. Konstrukcję wsporczą pod siedziska zaprojektowano w postaci segmentów stalowych. Ze względu na transport i montaż segmenty podzielono na 2,5m odcinki skręcane na montażu. Podpory konstrukcji przyjęto co 1,25m. Przyjęto mocowanie konstrukcji do podłoża kołkami rozporowymi (Hilti) o średnicy 16mm. Jako podłoże ułożyć kostkę betonową. Kolorystyka. Proponuje się następującą kolorystykę obiektów: -Chodniki i droga z kostki betonowej w kolorze szarym. -Piłkochwyty - słupki i siatka w kolorze zielonym. -Nawierzchnia boiska w kolorze zielonym. -Nawierzchnia placu zabaw w kolorze bordowym. -Podstawowe linie w kolorze białym. -Siedziska w kolorze żółtym lub niebieskim. Ostateczne kolory uzgodnić z Inwestorem ! Uwaga! Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty!

Ściborze

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę - BOISKA DO KOSZYKÓWKI, PIŁKI RĘCZNEJ I SIATKÓWKI - nawierzchnia z trawy syntetycznej wielofunkcyjnej

- budowę - PLACU ZABAW - nawierzchnia z paneli poliuretanowych - budowę piłkochwytów

- budowę siedzisk stadionowych dla 40 osób

- budowę chodników z kostki betonowej

Rozwiązania techniczne

Boisko wielofunkcyjne. Na działkach nr: 73/13 i 73/10 zlokalizowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22m x39m. Boisko umożliwi rozgrywki w koszykówkę, piłkę ręczną i w siatkówkę. Zaprojektowano trwałą i nowoczesną nawierzchnię z trawy syntetycznej wielofunkcyjnej o grubości 20 mm, układanej na podbudowie z kruszywa. Górną warstwę wyrównującą wykonać z miału kamiennego ( frakcje 0-4mm ) o grubości 5cm. Poniżej wykonać warstwę nośną z kruszywa łamanego ( frakcje 0- 31,5mm ) o grubości 15cm. Warstwę podbudowy z kruszywa wykonać na podsypce piaskowej grubości 10cm-30cm zagęszczonej do J>0,5. Grubość podsypki piaskowej może ulec zmianie ze względu na potrzebę wyniesienia nawierzchni boiska ponad otaczający teren. Po dokładnych pomiarach geodezyjnych zastaną ustalone ostateczne rzędne nawierzchni boiska. Zagęszczona posypka piaskowa spełnia rolę podbudowy oraz warstwy odsączającej. Granice boiska wyznaczone będą przez obrzeża betonowe o wymiarach 6cm x 20cm układane na ławie betonowej z oporem. Przed przystąpieniem do budowy boiska wybrać warstwę humusu i uzupełnić zagęszczoną podsypką piaskową. Na boisku ustawione będą bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,0x2,0m z siatkami. Bramki posiadają konstrukcję aluminiową. Połączenie bramki z ramą gwarantuje jej stabilność. Dodatkowo boisko wyposażone będzie w typowe tablice do koszykówki montowane na wysięgnikach. Wysięgniki przykręcone będą do fundamentów betonowych usytuowanych za linią boiska. Szczegóły wysięgników, tablic, koszy i fundamentów wg załącznika . Boisko nie posiada spadków ze względu na przepuszczalność wody przez zastosowane materiały. W środkowej części boiska osadzić tuleje do osadzenia słupków do siatkówki.

Plac zabaw. Obok boiska zaplanowano plac zabaw i ścieżki z kostki betonowej. Plac zabaw zaprojektowano o nawierzchni z paneli poliuretanowych o grubości 4,3 cm. Panele poliuretanowe stanowią bezpieczną i trwałą nawierzchnię stosowaną na nowoczesnych placach zabaw. Nawierzchnia poliuretanowa układana będzie na podbudowie z kostki betonowej o grubości 6cm. Kostkę ułożyć na 8cm warstwie piasku stabilizowanego cementem. Warstwę podbudowy betonowej wykonać na podsypce piaskowej grubości około 10cm zagęszczonej do J>0,5. Grubość podsypki piaskowej może ulec zmianie ze względu na potrzebę wyniesienia nawierzchni boiska ponad otaczający teren. Nawierzchnie z paneli poliuretanowych ułożyć około 1cm powyżej krawężników betonowych. Na placu zabaw przewidziano ustawienie typowych przyrządów dla dzieci. Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty - patrz uwagi Plac zabaw w Rojewicach.

Piłkochwyty. Przy boisku za bramkami zaprojektowano piłkochwyty. Przyjęto piłkochwyty o wysokości 6,0m i długości 22m . Przewidziano rozwieszenie siatki tworzywową o oczkach 10x10cm rozwieszone na wspornikach przyspawanych do słupów stalowych piłkochwytu. Wysięg wsporników około 30 cm!

Odwodnienie boiska i bieżni. Na boisku zastosowano nawierzchnię z przesiąkliwej trawy syntetycznej i przesiąkliwej podbudowy z kamienia łamanego. Woda z placu zabaw odprowadzona będzie na pobliski grunt.

Chodniki z kostki betonowej o grubości 6cm. Przy boisku i placu zabaw przewidziano chodniki z kostki betonowej o grubości 6cm. Kostkę ułożyć na 8cm warstwie z piasku stabilizowanego cementem. Poniżej wykonać podsypkę piaskową grubości około 30cm zagęszczonej do Jd>0,5. Wokół chodnika zaprojektowano obrzeża betonowe 6cmx20cm układane na ławach betonowych z oporem. Do zakresu Wykonawcy będzie należała także: - obsługa geodezyjna zadania - przygotowanie i zabezpieczenie placów budowy.

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone: 1) w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Spółdzielczy Pruszcz Pomorski, O.Rojewo - 37 8170 1018 0000 0130 2000 0050 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zadanie :Budowa Boisk Wielofunkcyjnych Ogólnodostępnych oraz Placów Zabaw w miejscowości Rojewice i Ściborze. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 2) wnoszone w pozostałych formach należy załączyć w formie oryginału do oferty. 4. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwa i adres Zamawiającego - Gmina Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo 2) określenie przedmiotu zamówienia, 3) nazwę i adres wykonawcy, 4) termin ważności. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 17.06.2010 r. do godz. 10.00. W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę, wadium może wnieść jeden z nich. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 155854 - 2010; data zamieszczenia: 04.06.2010

 Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie: a) w przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących stawki podatku VAT, b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rojewo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Rojewie Rojewo 8; 88 - 111 Rojewo tel.( 052 ) 351 13 90, fax ( 052 ) 351 13 24 e-mail: rojewo@rojewo.pl www.bip.rojewo.pl.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rojewie , Rojewo 8, 88-111 Rojewo, w Sekretariacie-pokój nr 12.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: projekt realizowany w ramach PROW 2007-2013.

Załączniki