Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA OGŁASZA PRZETARGI które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11, sala konferencyjna nr 20, pierwsze piętro w dniu 22 czerwca 2010r.

Przetargi | 2010-05-18 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

                                              BURMISTRZ  GNIEWKOWA
    

                                               o g ł a s z a   p r z e t a r g i


    które odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie , ul. 17 Stycznia 11,
    sala konferencyjna  nr 20, pierwsze piętro w dniu 22 czerwca 2010r.

    _________________________________________________________________________
    Godzina 9.00     I publiczny przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż prawa własności
                               nieruchomości zabudowanej  położonej  w Gniewkowie przy ulicy
                               Jana Kilińskiego
     KW 23481        dz. nr  387/6 o pow. 0,0320  ha  c. wywoławcza 50.000,- zł ( brutto)
                             
wadium     10.000,- zł , postąpienie ceny nie niższe
niż 3.000,- zł

     Nieruchomość zabudowana pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 42,50 m2 .
     Działka znajduje  się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
     przestrzennego Gminy Gniewkowo, w jednostce  oznaczonej „ stare miasto „
     zabudowa  mieszkaniowo – usługowa , oznaczonej   symbolem  A-1, w  strefie ochrony
     konserwatorskiej typu „ A”.

 

 ___________________________________________________________________________

   Godzina 9.30    I publiczny przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż prawa własności
                             nieruchomości  położonej  w Gniewkowie przy ulicy Jana Kilińskiego
   KW 23481       dz. nr  387/7 o pow. 0,0278  ha  c. wywoławcza 17.000,- zł (netto)
                           
wadium     3.000,- zł , postąpienie ceny nie niższe
niż 500,- zł

    
Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z
    obowiązującymi przepisami.
    Na przedmiotowym  gruncie  zlokalizowany jest pawilon usługowy  o lokalizacji
    tymczasowej oraz pompa / nieczynne ujęcie wody/.
    Działka znajduje  się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
    przestrzennego Gminy Gniewkowo, w jednostce  oznaczonej „ stare miasto „
    zabudowa  mieszkaniowo – usługowa , oznaczonej   symbolem  A-1, w  strefie ochrony
    konserwatorskiej typu „ A”.

  ___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

   Godzina 10.00   nieruchomości  położonej  w Gniewkowie przy ulicy Jana Kilińskiego       
                             własności  nieruchomości  położonej  w Gniewkowie pomiędzy ulicami
                             Parkową i Rzemieślniczą 

   KW 23483       dz. nr  22/25 o pow. 0,0781  ha  c. wywoławcza 40.000,- zł (brutto)

                           
wadium    8.000,- zł , postąpienie ceny nie niższe niż
1.000,- zł


   Działka znajduje  się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   
   przestrzennego Gminy Gniewkowo, w jednostce  oznaczonej symbolem  D-1, w obszarze
   mieszkalnictwa ekstensywnego , działalności usługowej i sportu, na terenie działalności
   usługowej i składów.
  Warunkiem zagospodarowania nieruchomości gruntowej jest uzyskanie decyzji o warunkach
   zabudowy i zagospodarowania terenu.

 ________________________________________________________________________

            

       Nieruchomości są  wolne od obciążeń.
       W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
       Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium  w  gotówce w wysokości
       podanej w ogłoszeniu w terminie do dnia 17 czerwca 2010r. na konto  Urzędu
       Miejskiego w Gniewkowie Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005 prowadzone przez
       Piastowski Bank Spółdzielczy- Oddział w Gniewkowie.
       Za datę wpłacenia wadium  uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto
       sprzedającego.
       Oferent zagraniczny winien dostarczyć promesę zgody MSWIA na nabycie
       -  osoby prawne winny dostarczyć wyciąg z właściwego rejestru i o ile wymagają tego
          przepisy prawa, uchwałę właściwego organu o zgodzie na nabycie przedmiotowej
          nieruchomości,
       - wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na
          poczet  ceny nabycia nieruchomości,
      -  uczestnikowi który przetarg przegrał wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu
          przetargu 
      -  wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia
          umowy notarialnej.
       Trzykrotne wywołanie tej samej kwoty zamyka przetarg licytowanej nieruchomości
       Wylicytowana kwota stanowi cenę zapłaty za nabycie prawa własności nieruchomości i
       płatna jest w terminie 30 dni od dnia odbycia przetargu ( pomniejszona o kwotę
       wpłaconego wadium) na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie  Nr
       47 8185 0006 0200  0172 2000 0002  prowadzone przez  Piastowski Bank Spółdzielczy-
       Oddział w  Gniewkowie.

 


      Brak wpłaty wylicytowanej kwoty w oznaczonym terminie 30 dni powoduje przepadek
      wadium i odstąpienie od nabycia prawa własności nieruchomości .
      Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez
      strony zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
      Gmina Gniewkowo sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i
      wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca w
      razie potrzeby na własny koszt.
      Koszt  zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

      Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w
      części lub całości bez podania przyczyn.

 

 

 

      Gniewkowo, dnia 18 maja 2010r.