Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Przetargi

Pzetarg nieograniczony na usługę „Udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 roku

Przetargi | 2010-05-18 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Rojewo kredytu długoterminowego (na okres 9 lat), w wysokości łącznie 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł 00/00).Gmina przeznaczy kredyty na

2. Dostępność kredytu: 1) I transza w kwocie - 600 000,00 zł do 20.06.2010 r. 2) II transza w kwocie - 900 000,00 zł do 30.09.2010 r.

3. Spłata kredytu nastąpi w 103 miesięcznych ratach kapitałowych, płatnych 20 dnia każdego miesiąca łącznie z odsetkami, z uwzględnieniem karencji do 20 czerwca 2011 r. Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.

4. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M (notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego) powiększonej o oferowaną marżę banku (lub pomniejszonej o oferowany upust). Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona (a upust pomniejszony). Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć WIBOR 1M z dnia 31 maja 2010 r.; początek naliczania odsetek - 20.06.2010 r.

5. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji .

6. Zamawiający zastrzega sobie: 1) zmianę kwot i terminów uruchomienia transz kredytu, bez dodatkowych kosztów, 2) prawo wcześniejszej spłaty kredytu lub rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 3) odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego.

7.W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego przez wykonawcę, udostępnia się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.rojewo.pl oraz załącza do SIWZ następujące informacje: 1. Uchwała Rady Gminy Rojewo w sprawie zaciągnięcia kredyt długoterminowego 2. Budżet Gminy Rojewo na rok 2010 3. Sprawozdanie Rb-NDS z wykonania budżetu za 2009 4. Prognoza długu publicznego Gminy Rojewo na lata 2010-2018, 5. Opinia RIO Bydgoszcz : - projekt budżetu, prognoza długu, możliwość sfinansowania deficytu budżetu 2010.

8. Forma przekazania kredytu : bezgotówkowa, na rachunek podstawowy budżetu Gminy Rojewo w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski O/Rojewo 50 8170 1018 0000 0130 2000 0010 UWAGA 1. Udzielenie kredytu nie może zobowiązać Gminę do zmiany bankowej obsługi budżetu do Banku kredytującego. 2. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzega, że zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom..

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 20.06.2010.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rojewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Rojewie Rojewo 8; 88 - 111 Rojewo tel.( 052 ) 351 13 90, fax ( 052 ) 351 13 24 e-mail: rojewo@rojewo.pl www.bip.rojewo.pl.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rojewie , Rojewo 8, 88-111 Rojewo, w Sekretariacie-pokój nr 12.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki