Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Przetargi

BURMISTRZ GNIEWKOWA o g ł a s z a II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gniewkowie , przy ulicy Zajeziernej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 193/5 o powierzchni 3,0050 ha, karta mapy 2, zapisanej w księdze wieczystej KW 23431 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Przetargi | 2010-03-29 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

                                          BURMISTRZ    GNIEWKOWA  
    

                                                            o g ł a s z a

 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gniewkowie , przy ulicy Zajeziernej,  oznaczonej numerem  geodezyjnym  działki 193/5 o powierzchni 3,0050 ha, karta mapy 2, zapisanej  w księdze wieczystej KW 23431 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

Przetarg jest ogłoszony zgodnie z Zarządzeniem Nr /2010 Burmistrza Gniewkowa z dnia
26 lutego 2010r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gniewkowie
przy ulicy Zajeziernej. 

                                                     PRZETARG

    odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, przy ulicy 17 Stycznia 11 w   
    dniu  27 maja  2010r. o godz. 9,00 w sali nr 20.

    Przedmiot przetargu :

1.Nieruchomość położona w Gniewkowie przy ulicy Zajeziernej oznaczona numerem działki 193/5 o powierzchni 3,0050 ha, karta mapy 2, obręb Gniewkowo. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gniewkowo.
Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą KW  23 431 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
2. Na terenie obejmującym przedmiotową nieruchomość Gmina Gniewkowo nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej nieruchomości została wydana przez Burmistrza Gniewkowa w dniu 13 lipca 2009r.decyzja  o warunkach zabudowy, polegająca na budowie do czterech budynków o funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej z dopuszczeniem usług, do dwóch budynków biurowo  - socjalnych  oraz drogi na terenie działki 193/3.
3. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.

Warunki przetargu :

      1. Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi : 1.200.000,- zł ,
          słownie :   jeden milion dwieście tysięcy złotych.
          Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony  22% podatek VAT.
     2.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w
           pieniądzu w wysokości : 200.000,- zł , słownie : dwieście tysięcy złotych
           na konto Urzędu Miejskiego w Gniewkowie Nr 47 8185 0006 0200 0172 2000 0005
           prowadzone przez Piastowski Bank Spółdzielczy – Oddział Gniewkowo w taki
           sposób, aby najpóźniej w dniu 21 maja 2010r. wadium znajdowało się na
           rachunku  bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony.
           Za dokonanie wpłaty   uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek
           bankowy tut. Urzędu.
     3.  Wadium wpłacone przez uczestników przetargu  po zakończeniu przetargu zostanie
          niezwłocznie zwrócone  na konto oferenta.

                                                   -  2  -

 

 

 


4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet  
     ceny  nabycia nieruchomości.
5.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał ulega przepadkowi w
      razie   uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy .
6.  Minimalne postąpienie wynosi 10.000,- zł , słownie : dziesięć tysięcy złotych.
7.  Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie przez kupującego w taki
     sposób , aby najpóźniej na trzy dni przed zawarciem umowy notarialnej znajdowała
     się na rachunku bankowym organizującego przetarg ustny nieograniczony. 
8.  Termin do złożenia wniosku osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
     nieruchomości na podstawie art. 34  ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
     gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 11 września 2009r.
9.  Na przetarg należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium.
10.Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna powinna przedłożyć komisji
      przetargowej dowód osobisty.
11.Jeżeli uczestnikiem  jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru , osoba
      upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
      z  właściwego rejestru  , umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby
      prawnej  zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego
      rejestru  uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających
      dzień  przetargu.
12.Nabywca ponosi koszt zawarcia umowy notarialnej.
13.Burmistrz Gniewkowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia 
      przetargu  w części lub całości bez podania przyczyn.

 


Bliższych informacji udziela się w siedzibie tut. Urzędu – pokój nr 12,

         tel. (052) 354-30-15.