Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie dofinansowania w 2010 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gniewkowo

Aktualności | 2010-03-19 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie dofinansowania w 2010 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gniewkowo


ZARZĄDZENIE NR 17 / 2010
BURMISTRZA GNIEWKOWA
Z DNIA 19  MARCA  2010R.

w sprawie :dofinansowania w roku 2010 zadań publicznych w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gniewkowo


Na podstawie art. 31 i  art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm . ),  art.176  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca  2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r.  Nr 249  , poz. 2104 z późn. zm )., oraz art.11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z późn. zm .) zarządzam co następuje :


§ 1. Przyznać  wsparcie finansowe następującym organizacjom pozarządowym  na realizację w roku 2010  w zakresie otwartego konkursu ofert , tj. na organizowanie turniejów, zawodów , imprez sportowych , szkoleń zawodników w różnych dyscyplinach  i przygotowywanie ich do rywalizacji sportowej ,  wyposażenia w odpowiedni sprzęt:
1.Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu „Cordis” w Gniewkowie w wysokości 2.000 zł na realizację zadania: „Sport- ja też potrafię”- czyli wskrzeszanie idei uprawiania różnych dyscyplin sportowych.
2.Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Suchatówka „Równe Szanse” w wysokości 2.000 zł na realizację zadania: Olimpiada dla dzieci i młodzieży „Święto sportu” Sport-atrakcyjna alternatywą spędzania wolnego czasu.
3.Towarzystwu Gimnastycznemu SOKÓŁ w Gniewkowie w wysokości 3.500 zł na realizację zadania :  Udział w biegach ulicznych, przełajowych i na orientację
4. Ludowemu Zespołowi Sportowemu CZARNI w Wierzchosławicach w wysokości 3.000 zł na realizację zadania : Zakup sprzętu sportowego dla klubu i prowadzenie turnieju piłkarskiego dla drużyn młodzieżowych.
5.Stowarzyszeniu Ludowy Zespół Sportowy „GNIEWKO” w wysokości 3.000 zł na realizację zadania :” Upowszechnianie piłki siatkowej i prowadzenie sekcji siatkówki”.
6.Wiejskiemu Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu „Mała Ojczyzna” w Gąskach w wysokości 3.000 zł na realizację zadania: „Miłośnicy piłki nożnej”.
7.Chorągiew KP ZHP Hufiec Inowrocław w wysokości 1.000 zł na  realizację zadania „Sportowy jubileusz” oraz 1.000 zł na „III Sportowy turniej drużyn harcerskich”
8. Stowarzyszeniu Rozwoju Wierzchosławic w wysokości 1.000 zł na realizacje projektu „ Siatkówka moją pasją” oraz 500 zł na stroje sportowe do realizacji projektu „ Sport to zdrowie, ale także szkoła życia”

§ 2. Zadania dofinansowane będą  na podstawie umów , które zawarte zostaną  z  wymienionymi w § 1 organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Podpisał:
Burmistrz Gniewkowa- Adama Roszak

 

U Z A S A D N I E N I E

Po rozpatrzeniu 10 ofert   złożonych w otwartym konkursie ogłoszonym na realizację zadań publicznych  w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Gniewkowo -  komisja konkursowa zgodnie z protokołem ze swojego posiedzenia - przedstawiła propozycję wsparcia realizacji  zadań.  Po weryfikacji oceny komisji – w celu zatwierdzenia ostatecznego podziału   dofinansowania podejmuje się niniejsze zarządzenie.


  Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr  214 ,poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586; z 2004r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17 ,poz. 128 , Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.  Nr 180 ,poz. 1111, Nr 223,poz.1458
 Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, Dz.U. z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr104, poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170 , poz. 1217 i poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180 ,poz. 1112, Nr 109,poz. 1317, Nr 216,poz. 1370 , Nr 227,poz.1505; z 2009r. Nr 19 ,poz.100
  Dz.U. z 2004r. Nr 64 ,poz. 593, Nr 116 , poz. 1203, Nr 210 , poz. 2135 ;z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169 poz. 1420 , Nr 175, poz. 1426, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 94, poz. 651.z 2008r. Nr 209, poz.1316; z 2009r. Nr 19,poz. 100, Nr 22,poz. 120