Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Przetargi

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150216C Rojewice – Glinki – Glinno Wielkie, etap II, od km 4+000 do 4+870 o długości 0,870 km

Przetargi | 2010-03-19 | Publikujący: Urząd Gminy Rojewo

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150216C Rojewice - Glinki - Glinno Wielkie, etap II, od km 4+000 do 4+870 o długości 0,870 km.

Numer ogłoszenia BZP: 77664 - 2010; data zamieszczenia: 19.03.2010

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rojewo , Rojewo 8, 88-111 Rojewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3511390, 3511324, faks 052 3511390.

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 150216C Rojewice - Glinki - Glinno Wielkie, etap II, od km 4+000 do 4+870 o długości 0,870 km..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie robót ziemnych, w celu nadania zaprojektowanych spadków poprzecznych i podłużnych podłoża gruntowego: a. na odcinku od 4+000 do 4+565,63 na szerokość 4,00m, b. na odcinku od 4+565,63 do 4+575,63, odcinek przejściowy z 4,00m na 5,20m, c. na odcinku od 4+575,63 do 4+611,55 na szerokość 5,20m -łuk poziomy, d. na odcinku od 4+611,55 do 4+626,55, odcinek przejściowy z 5,20m na 4,00m, e. na odcinku 4+626,55 do 4+870,00 na szerokość 4,00m 2. wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego o gr. 25cm 3. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości 4cm 4. wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysami na całości nawierzchni. Na powierzchni istniejącej nawierzchni tłuczniowej, od km 4+000 do 4+400, wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego o gr.10cm, na poszerzeniu nawierzchni tłuczniowej do 4,20m (przyjęto poszerzenie o szerokości 1,0m) wykonać korytowanie na gł. 15cm i podbudowę o pełnej grubości tj. 25cm. Zaprojektowano na przepuście w km 4+595,60 poręcze sprężyste typu SP-06 o długości 2x16m zlokalizowane po obu stronach drogi. Odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na przyległy teren. Do zakresu Wykonawcy będzie należała także: - obsługa geodezyjna zadania - przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

III.1) WADIUM  Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rojewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rojewo 8; 88 - 111 Rojewo tel.( 052 ) 351 13 90, fax ( 052 ) 351 13 24 e-mail: rojewo@rojewo.pl www.bip.rojewo.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rojewie , Rojewo 8, 88-111 Rojewo, w Sekretariacie-pokój nr 12

Załączniki