Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Aktualności

Burmistrz Gniewkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Gniewkowo w roku 2010

Aktualności | 2010-02-11 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  na terenie miasta i gminy Gniewkowo w roku 2010

 

Zadanie może być realizowane poprzez następujące przedsięwzięcia: organizowanie turniejów, zawodów , imprez sportowych , szkoleń zawodników w różnych dyscyplinach  i przygotowywanie ich do rywalizacji sportowej  oraz wyposażenia w odpowiedni sprzęt sportowy.

 

 

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na łączną realizację  zadań to kwota  20.000 

Wsparcie zadań oprócz formy pieniężnej obejmuje też  pomoc w zakresie nieodpłatnego udostępniania obiektów sportowych , będących w zarządzie MGOKSiR w Gniewkowie  na warunkach uzgodnionych z tą instytucją i w wymiarze określonym w ofercie konkursowej oraz innych obiektów będących własnością Gminy .

Kwota wymienionej dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia , że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem , złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn , niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami określonymi w  ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm. )-informacja dotycząca szczegółów  przyznawania wsparcia  dostępna  jest na stronie internetowej:www.gniewkowo.com.pl oraz w BIP .

Oferty winny dotyczyć zadań , których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż  po rozstrzygnięciu konkursu i kończy nie później niż 31.12.2010r.  

Oferty opatrzone dopiskiem „Konkurs ofert –Sport 2009” przesłać należy  na adres Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11 , bądź też złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 6) w terminie do dnia 26.02.2010r.

 

 

Podpisał: Burmistrz Gniewkowa

                                                                                              Adam Roszak

 

 

Gniewkowo , dnia 10.02.2010r.

 

Załączniki