Bazagmin.pl
 

Powiat inowrocławski

Aktualności

XLV Sesja Rady Miejskiej Gniewkowo - 30 grudnia 2009r.

Aktualności | 2009-12-03 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Kolejna , a zarazem ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej Gniewkowo zaplanowana została na dzień 30 grudnia 2009r.  Sesja zaplanowana została w częściach :

-roboczej , która ma się odbyć w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego i rozpocząć o godz. 11:00,

-uroczystej - przewidzianej od godz. 15:00 w auli MGOKSiR w Gniewkowie przy ul.Dworocowej 5 .

Zgodnie z planem pracy Rady tematem obrad części roboczej  będzie budżet Gminy na rok 2010 oraz sprawozdania z działalności Rady, Burmistrza i Komisji .

Proponowany  porządek obrad:

 

Część robocza :

 

1.    Otwarcie  sesji, stwierdzenie  quorum,

2.    Przyjęcie  porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z  XLIV sesji Rady Miejskiej.

4.    Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej :

- przedstawi Przewodniczący Rady – pan Janusz Kozłowski ,

-dyskusja,

-przyjęcie sprawozdania .

5.    Sprawozdanie Burmistrza  Gniewkowa – pana Adama Roszaka za 2009 rok,                                                                                                    -dyskusja ,

-przyjęcie sprawozdania .

6.    Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów:

 –sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji – pan Rafał Milewski:

-dyskusja ,

-przyjęcie sprawozdania .

7.    Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty ,Sportu, Zdrowia ,Kultury i Opieki Społecznej :

 –sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji – pan Janusz Bożko:

-dyskusja ,

-przyjęcie sprawozdania .

 

 

 

8.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa , Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska:

 –sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji – pan Przemysław Stefański:

-dyskusja ,

-przyjęcie sprawozdania .

9.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej :

 –sprawozdanie przedstawi Przewodniczący Komisji – pan Stanisław Tomczyk:

-dyskusja ,

-przyjęcie sprawozdania .

 

10. Przedstawienie i rozpatrzenie  projektów uchwał w sprawach:

a)  budżetu na rok 2010 :

§  projekt uchwały  przedstawi Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały;

b)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gniewkowo na rok 2009 :

§  projekt uchwały  przedstawi Skarbnik Gminy- pani Dorota Rutkowska,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały;

c)  rocznego planu potrzeb z zakresu wykonywania prac społecznie użytecznych:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

d)  uchwalenia Programu współpracy Gminy Gniewkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2010:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

e)  uchwalenia Miejsko-Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania  Narkomanii w Gminie Gniewkowo na rok 2010 :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

f)   zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gniewkowo na lata 2007-2015:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

g)  wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gniewkowie , nieruchomości zabudowanych będących własnością Gminy Gniewkowo:

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały,

h)  w sprawie ustalenia  cen za usługi komunalne :

§  projekt uchwały  przedstawi radny Aleksander Pułaczewski,

§  dyskusja,

§  przyjęcie  uchwały.

 

11. Wnioski , interpelacje  radnych  oraz  odpowiedzi.

12. Wolne głosy ,  wnioski.

13. Zakończenie części roboczej i przerwa w obradach .

 

Część uroczysta obrad , która rozpocznie się o godz. 1500 w sali MGOKSiR przy ul.Dworcowej 5 w Gniewkowie .

 

     14.Rozpoczęcie i powitanie  przez  Przewodniczącego Rady Miejskiej.

     15.Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej im.M.Kopernika  w Wierzchosławicach.

     16.Okolicznościowe życzenia Przewodniczącego Rady Miejskiej.

     17.Okolicznościowe życzenia Burmistrza Gniewkowa.

     18.Wystąpienia zaproszonych gości .

     19.Toast noworoczny.

20. Zamknięcie  XLV obrad.