Bazagmin.pl

Przetargi zobacz archiwum

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2010/2011

Przetargi | 2010-08-24 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Nr sprawy ZP/PN/5/3/2010 Herby, dnia 2010-08-24 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa węgla do kotłowni... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011

Przetargi | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Nr sprawy ZP/PN/6/4/2010 Herby, dnia 2010-08-11 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011”... więcej...

Wyjaśnienia treści SIWZ na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011”

Przetargi | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

ZP/PN/6/3/2010 Herby, dnia 2010-08-10 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011” WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ZP/PN/6/2010 Gmina Herby wyjaśnia, że cena oleju podczas całego trwania umowy będzie stała zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.... więcej...

Odpowiedzi na pytania wniesione do siwz - Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011

Przetargi | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

ZP/PN/6/2/2010 Herby, dnia 2010-08-05 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011” WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ZP/PN/6/2010 W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego,... więcej...

Przetarg nieograniczony na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011”

Przetargi | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Herby, 2010-07-30 znak sprawy ZP/PN/6/2010 PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „„Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni osiedlowej w Lisowie, ZPO w Lisowie oraz ZPO w Herbach w sezonie grzewczym 2010/2011” W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19 z 2004r , poz. 177 z późniejszymi zmianami ), niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2. Szczegółowy... więcej...

Przetarg nieograniczony na Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2010/2011

Przetargi | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Herby, 2010-07-30 znak sprawy ZP/PN/5/2010 PRZETARG NIEOGRANICZONY Gmina Herby 42-284 Herby ul. Lubliniecka 33 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę węgla do kotłowni osiedlowej w Lisowie w sezonie grzewczym 2010/2011” W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19 z 2004r , poz. 177 z późniejszymi zmianami ), niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentach przetargowych,... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA PRZYGOTOWANIE W KUCHNI SZKOLNEJ I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W HERBACH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, JAK I PRZYGOTOWANIE I TRANSPORTU OBIADÓW DO ZPO OLSZYNA, ZPO HADRA I PS HERBY

Przetargi | 2010-07-26 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Herby, dn. 26.07.2010 Zespół Placówek Oświatowych w Herbach 42-284 Herby ul. Katowicka 6 tel. (034) 357 40 25 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA PRZYGOTOWANIE W KUCHNI SZKOLNEJ I WYDAWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W HERBACH ORAZ UCZNIÓW ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, JAK I PRZYGOTOWANIE I TRANSPORTU OBIADÓW DO ZPO OLSZYNA, ZPO HADRA I PS HERBY 1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie przetargu nieograniczonego: Zespół Placówek Oświatowych w Herbach 42-284 ul. Katowicka 6... więcej...

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Herby dot.nieruchomości przeznaczonych zbycia

Przetargi | 2010-07-23 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Wójt Gminy Herby informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy Herby przy ul. Lublinieckiej 33 został podany do publicznej wiadomości na 21 dni od 23.07.2010 do dnia 13.08.2010r wykaz nr 10/10, 11/10, 12/10, 13/10 nieruchomości Gminy Herby przeznaczonych do zbycia.... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych do podgrzewu c.w.u. i wody basenowej dla „Krytej Pływalni” i sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach

Przetargi | 2010-05-11 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Nr sprawy ZP/PN/2/12/2010 Herby, dnia 2010-05-10 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – Budowa, modernizacja sieci w gminie Herby

Przetargi | 2010-05-05 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Nr sprawy ZP/PN/4/5/2010 Herby, dnia 2010-05-05 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej – Budowa, modernizacja... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty na Udzielenie kredytu w kwocie 375.000 złotych na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych”

Przetargi | 2010-04-30 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Herby dnia 2010-04-30 ZAWIADOMIENIE Gmina Herby informuje, że w postępowaniu na Udzielenie kredytu w kwocie 375.000 złotych na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych”. wy ano ofertę, którą złożyła firma: Bank Spółdzielczy w Koszęcinie Oddział w Herbach z/s w Boronowie Ul. Wolności 18 42-283 Boronów Termin realizacji zamówienia: 12-05-2010 – 31-12-2013 r. Cena ofertowa: ( utto) 38.772,40 zł. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa 40/100 złotych). Pozostałe... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty na Udzielenie kredytu w kwocie 300.000 złotych na finansowanie zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Olszynie”

Przetargi | 2010-04-30 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Herby dnia 2010-04-30 ZAWIADOMIENIE Gmina Herby informuje, że w postępowaniu na Udzielenie kredytu w kwocie 300.000 złotych na finansowanie zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Olszynie”, wy ano ofertę, którą złożyła firma: Bank Spółdzielczy w Koszęcinie Oddział w Herbach z/s w Boronowie Ul. Wolności 18 42-283 Boronów Termin realizacji zamówienia: 14-05-2010 – 31-12-2014 r. Cena ofertowa: ( utto) 38.219,42 zł. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewiętnaście 42/100 złotych). Pozostałe oferty: 1. ING Bank... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Docieplenie stropodachu wraz z ścianami szczytowymi Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lisowie

Przetargi | 2010-04-26 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Nr sprawy ZP/PN/4/2010 Herby, dnia 2010-04-26 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE, WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Herby z siedzibą w 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 33 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Docieplenie stropodachu wraz z ścianami szczytowymi... więcej...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do postępowania na: Udzielenie kredytu w kwocie 375.000 złotych na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych”

Przetargi | 2010-04-21 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Odpowiedzi na zapytania wniesione do postępowania dot. Udzielenie kredytu w kwocie 375.000 złotych na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych” Nr ZP/WR/5/2/2010 Herby, dnia 2010-04-21 Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego postępowania na Udzielenie kredytu w kwocie 375.000 złotych na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych” wniesiono następujące zapytania: Czy Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec ZUS i US? Odpowiedź: Tak Czy Gmina posiada powiązania... więcej...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do postępowania na: Udzielenie kredytu w kwocie 300.000 złotych na finansowanie zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Olszynie”

Przetargi | 2010-04-21 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Odpowiedzi na zapytania wniesione do postępowania dot. Udzielenie kredytu w kwocie 300.000 złotych na finansowanie zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Olszynie” Nr ZP/WR/4/2/2010 Herby, dnia 2010-04-21 Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego postępowania na Udzielenie kredytu w kwocie 300.000 złotych na finansowanie zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Olszynie” wniesiono następujące zapytania: Czy Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec ZUS i US? Odpowiedź: Tak Czy Gmina posiada powiązania kapitałowe bądź organizacyjne,... więcej...

Zaproszenie do złożenia ofert na udzielenie kredytu w kwocie 375.000 złotych na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych”.

Przetargi | 2010-04-19 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Herby, dnia 2010-04-19 Nr sprawy: ZP/WR/5/2010 Gmina Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania poniżej równowartości 14.000 euro: Udzielenie kredytu w kwocie 375.000 złotych na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Termomodernizacja budynków komunalnych”. I. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania: Udzielenie... więcej...

Zaproszenie do złożenia ofert na Udzielenie kredytu w kwocie 300.000 złotych na finansowanie zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Olszynie

Przetargi | 2010-04-16 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Herby, dnia 2010-04-16 Nr sprawy: ZP/WR/4/2010 Gmina Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania poniżej równowartości 14.000 euro: Udzielenie kredytu w kwocie 300.000 złotych na finansowanie zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Olszynie”. I. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania: Udzielenie kredytu w kwocie 300.000... więcej...

Zawiadomienie o wyborze oferty na Udzielenie i obsługę odnawialnego kredytu krótkoterminowego w kwocie 300.000zł

Przetargi | 2010-04-16 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

ZAWIADOMIENIE Gmina Herby informuje, że postępowaniu na „Udzielenie i obsługę odnawialnego kredytu krótkoterminowego w kwocie 300.000zł”, wy ano ofertę, którą złożyła firma: Bank Spółdzielczy w Koszęcinie Oddział w Herbach z/s w Boronowie Ul. Wolności 18 42-283 Boronów Termin realizacji zamówienia: 26-04-2010 – 30-12-2010 r. Cena ofertowa: ( utto) 3.782,96 zł. (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa 96/100 złotych). Wójt Gminy Herby mgr inż. Roman Banduch ... więcej...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych do podgrzewu c.w.u. i wody basenowej dla Krytej Pływalni i Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach

Przetargi | 2010-04-16 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych do podgrzewu c.w.u. i wody basenowej dla Krytej Pływalni i Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach” Nr ZP/PN/2/8/2010 Herby, dnia 2010-04-16 Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych do podgrzewu c.w.u. i wody basenowej dla Krytej Pływalni i Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych... więcej...

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych do podgrzewu c.w.u. i wody basenowej dla Krytej Pływalni i Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach

Przetargi | 2010-04-13 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych do podgrzewu c.w.u. i wody basenowej dla Krytej Pływalni i Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach” Nr ZP/PN/2/5/2010 Herby, dnia 2010-04-13 Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych do podgrzewu c.w.u. i wody basenowej dla Krytej Pływalni i Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek... więcej...

Przetarg nieograniczony - Budowa infrastruktury informatycznej niezbędne do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - Budowa, modernizacja sieci w gminie Herby

Przetargi | 2010-04-12 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Budowa infrastruktury informatycznej niezbędne do funkcjonowania e-urzędu w gminach ziemi lublinieckiej - Budowa, modernizacja sieci w gminie Herby. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Data zamieszczenia: 12-04-2010 r. Nr postępowania: ZP/PN/4/2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Gmina Herby, ul. Lubliniecka 33 , 42–284 Herby, fax. 034 3574105 Adres strony internetowej: http://www.herby.pl/">http://www.herby.pl; http://www.bazagmin.pl/http://www.bazagmin.pl/... więcej...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych do podgrzewu c.w.u. i wody basenowej dla Krytej Pływalni i Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach

Przetargi | 2010-04-09 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Odpowiedzi na zapytania wniesione do SIWZ dot. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych do podgrzewu c.w.u. i wody basenowej dla Krytej Pływalni i Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Herbach” Nr ZP/PN/2/4/2010 Herby, dnia 2010-04-07 Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych do podgrzewu c.w.u. i wody basenowej dla Krytej Pływalni i Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek... więcej...

Odpowiedzi na zapytania wniesione do postępowania dot. Udzielenia i obsługi odnawialnego kredytu krótkoterminowego w kwocie 300.000 złotych

Przetargi | 2010-04-08 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Odpowiedzi na zapytania wniesione do postępowania dot. Udzielenia i obsługi odnawialnego kredytu krótkoterminowego w kwocie 300.000 złotych. Nr ZP/WR/3/2/2010 Herby, dnia 2010-04-08 r. Gmina Herby informuje, że do ogłoszonego postępowania na „Udzielenie i obsługę odnawialnego kredytu krótkoterminowego w kwocie 300.000 złotych” wniesiono następujące zapytania: 1.Proszę o podanie o jaką stawkę WIBOR należy wyliczyć koszt kredytu. Odpowiedź: Do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M jako średnią arytmetyczną z miesiąca... więcej...

Zaproszenie do złożenia oferty na Udzielenie i obsługa odnawialnego kredytu krótkoterminowego w kwocie 300.000 złotych

Przetargi | 2010-04-07 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

Herby, dnia 2010-04-07 Nr sprawy: ZP/WR/3/2010 Gmina Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania poniżej równowartości 14.000 euro: Udzielenie i obsługa odnawialnego kredytu krótkoterminowego w kwocie 300.000 złotych. I. Opis sposobu przygotowania oferty: Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na realizację zadania: Udzielenie i obsługa odnawialnego kredytu krótkoterminowego... więcej...

Przetarg nieograniczony - Docieplenie stropodachu wraz z ścianami szczytowymi Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lisowie

Przetargi | 2010-04-01 | Publikujący: Urząd Gminy Herby

DATA PUBLIKACJI: 1 kwiecień 2010 PRZEDMIOT: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Docieplenie stropodachu wraz z ścianami szczytowymi Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lisowie ZAKRES PRZETARGU: Roboty RODZAJ PRZETARGU: nieograniczony pisemny OPIS: ZP/PN/3/2010 Herby, dnia 01.04.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nazwa zamówienia: Docieplenie stropodachu wraz z ścianami szczytowymi Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lisowie 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: GMINA HERBY ul. Lubliniecka... więcej...

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej