Bazagmin.pl

Komunikaty - archiwum zobacz aktualne

  •  
  • Strony: 1
  •  

W obliczu powodzi

Komunikaty | 2010-03-04 | Publikujący: Harasiuki

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opracowała nową ulotke zawierającą najistotniejsze informacje z zakresu zagrożenia powodziowego.... więcej...

TRENING SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA

Komunikaty | 2009-10-23 | Publikujący: Harasiuki

OGŁOSZENIE Mieszkańcy GMINY HARASIUKI Informuję, że w dniu 23 października 2009r. (piątek) w godzinach od 17:00 do 18:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe w związkuz przeprowadzeniem powiatowego /w ramach wojewódzkiego/ treningu systemu wykrywaniai alarmowania. Z-ca Wójta /-/ Krzysztof KISZKA... więcej...

Nabór na stanowiska przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej

Komunikaty | 2009-09-11 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji, Specjalista ds. pomocy przy opracowaniu wniosków.... więcej...

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Komunikaty | 2008-11-20 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 18 listopada 2008 r w sprawie wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzjio lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz. 1071 r.zpóźn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 zpóźn. zm.) zawiadamiam że w dniu 17 listopada 2008 r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji... więcej...

Zaproszenia do składania ofert na Usługi Integracji Społecznej

Komunikaty | 2008-06-19 | Publikujący: Harasiuki

Zapraszamy potencjalnych usługodawców doskładania ofertnaUsługi Integracji Społecznej. Więcej infirmacji (kliknij tutaj)... więcej...

ZAPROSZENIE na XI Sesję Rady Gminy w Harasiukach

Komunikaty | 2008-03-20 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

XVI SESJA V kadencji RADY GMINY W HARASIUKACH odbędzie się w dniu 31 marca 2008 r. o godz. 13 00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy. 4. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Harasiuki na rok 2008. 5. Przedyskutowanie i podjęcie... więcej...

Zaproszenie na spotkania-konferencje promujące wikliniarstwo

Komunikaty | 2008-02-11 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Lokalna Grupa działania Stowarzyszenie „PARTNERSTWO DLA ZIEMI NIŻAŃSKIEJ” zaprasza na spotkania-konferencje promujące wikliniarstwo... więcej...

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komunikaty | 2008-01-14 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

KOMUNIKAT Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomina, że termin ważności książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 marca 2008 r., jednak od dnia 1 stycznia 2008 r., dokumenty te nie będą uprawniały do przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej. Złożenie do dnia 31 grudnia 2007 r. wniosku o wymianę dowodu osobistego daje gwarancję otrzymania nowego dokumentu przed dniem 31 marca 2008 r. Osobom, które nie złożą wniosku w ustawowym terminie takiej gwarancji zapewnić nie można. Po dniu 31 grudnia 2007 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą... więcej...

CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

Komunikaty | 2007-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ POMOC STACJONARNA: * Dom Samotnej Matki * Schronisko dla Bezdomnych Kobiet Ul. Rzeszowska 35 37 - 420 Rudnik nad Sanem e-mail: oikrudnikns@wp.pl Tel: 0-15/ 649-21-86; Kom: 667-033-511 Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00 Nie staramy się wyciszyć problemu. Wręcz przeciwnie, zmierzamy do tego, by został nazwany i rozwiązany. Działamy na terenie całego powiatu niżańskiego. Jesteś ofiarą przemocy domowej, masz problem alkoholowy w rodzinie, walczysz z lękiem i bezradnością, straciłeś kogoś... więcej...

Utrzymywanie psów na uwięzi

Komunikaty | 2007-01-29 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2007.01.26 RRG.I.6134/1/07 MIESZKAŃCY GMINY HARASIUKI W związku z coraz częstszymi przypadkami pogryzienia dzieci uczęszczające do szkół, przez wałęsające się psy z w r a c a m się z prośbą do mieszkańców gminy Harasiuki aby wszyscy właściciele psów trzymali ich na uwięzi. Uwięź winna uniemożliwić wydostanie się psa z posesji w miejsce publiczne uczęszczane przez ludzi. Nadmieniam, że zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/200/06 Rady Gminy w Harasiukach z dnia 29 marca 2006 r w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku... więcej...

Sprzatanie chodników

Komunikaty | 2007-01-29 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2007.01.26 RRG.I.7062/3/07 WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI położonych wzdłuż chodników W związku z licznymi sygnałami mieszkańców dotyczącymi utrzymania chodników w należytym stanie u p r z e j m i e informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 r Nr 236 poz. 2008 z późn. zm./ do obowiązków właściciela nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. ... więcej...

Zebrania wiejskie w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich.

Komunikaty | 2007-01-09 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Ze ania wiejskie w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich ... więcej...

WYBORY 2006r.

Komunikaty | 2006-10-18 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

WYBORY 12 listopada 2006r. O GŁOSZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w TARNOBRZEGU Komisarz Wyborczy w Tarno zegu informuje, że w związku z zarządzonymi na dzień 12 listopada 2006 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zgłoszenia kandydatów do Gminnych. Miejskich i Powiatowych Komisji Wyborczych przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w dniach do 25 września 2006 r., w godzinach 800 - 1600 oraz w dniu 23 września (sobota) w godz. 900 - 1300 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Tarno zegu ul. 1 Maja 4a,... więcej...

Z A W I A D O M I E N I E

Komunikaty | 2006-09-29 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Z A W I A D O M I E N I E o konsultacjach z mieszkańcami wsi: Nowa Huta, Stara Huta, Nowy Żuk, Stary Żuk.... więcej...

Oświadczenia majątkowe na koniec IV kadencji Rady Gminy

Komunikaty | 2006-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Uwagi uzupełniające do oświadczeń majątkowych radnych składanych na koniec kadencji. Z dniem 27 października 2006 r. upływa IV kadencja Rady Gminy w Harasiukach. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oświadczenie majątkowe składane jest przez radnego na 2 miesiące przed upływem kadencji – termin złożenia tego oświadczenia upływa więc w dniu 27 sierpnia 2006 r. Oświadczenie majątkowe należy złożyć w 2 egzemplarzach – muszą to być 2 własnoręcznie wypełnione, jedno zmiące egzemplarze,... więcej...

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE ds. świadczeń rodzinnych oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie

Komunikaty | 2006-02-14 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Referent d.s. świadczeń rodzinnych /nazwa stanowiska pracy/ Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji ofert złożonych (dokumentów) na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w głoszeniu: 1. Edyta Hasiak- Serafin zam. Maziarnia- Pęk 2. Małgorzata Marczak zam. Łazory 3. Anna Gumiela zam. Łazory 4. Elżbieta Garbacz zam. Harasiuki 5. Monika Adamczuk zam. Rogóźnia 6.... więcej...

Pomóżmy innym !!!

Komunikaty | 2006-01-24 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zwracam się do Pana/i/ z apelem o wyczulenie na występujące problemy natury społecznej. Duże mrozy grożą niebezpieczeństwem szczególnie osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym. Szczególnie w tym okresie wskazane byłoby zainteresowanie się tymi osobami, a w przypadku wystąpienia problemów o kontakt z n/w placówkami : - Ośrodek Pomocy Społecznej - tel. (0-15) 879 13 64 lub (0-15) 879 13 02 - Urząd Gminy - tel. (0-15) 879 13 06 - Ośrodek Zdrowia Harasiuki - tel. (0-15) 879 15 31 - Ośrodek Zdrowia Huta Krzeszowska... więcej...

Dane o dokumentach zawierające informacje o środowisku

Komunikaty | 2005-04-07 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

RRG.II.7334/5/z 1 /05 Harasiuki, dnia 2005.04.07 I N F O R M A C J A Wójt Gminy Harasiuki informuje, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wniosek Pana Andrzej Uziembło zam. 37-700 Przemyśl, ul. Aleja Jana Pawła II 36/18, działający w imieniu POLKOMTEL S.A. 02- 001 Warszawa Al. Jerozolimskie 81 o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wykonanie Stacji bazowej telefonii cyfrowej GSM BT-24091 na działce nr ewidencyjny 22/5 położonej w o ębie wsi Harasiuki. Jednocześnie... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •