Bazagmin.pl

Komunikaty zobacz archiwum

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 lipca 2010 r.

Komunikaty | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 26 lipca 2010r Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu pisma przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 16 lipca 2010r znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-12-20/2/10/jg w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowia stacji 110/15kV Harasiuki wraz z linią zasilającą 110kV” wzywającego do uzupełnienia... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Harasiuki z dnia 22 czerwca 2010 r w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Sieraków.

Komunikaty | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

RRG.I.7210/4/10 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 22 czerwca 2010 r w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonejw miejscowości Sieraków. Na podstawie art. 97a pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ro gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r Nr 102 poz. 651/, w związkuz art. 49 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r, Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że wydana została decyzja Wójta Gminy... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Budowa drogi gminnej Nr 102109R Sieraków – Kurzyna od km 0+202,60 do km 3+609,00”

Komunikaty | 2010-07-20 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 19 lipca 2010r Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian.) w związku z art. 123 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.), WÓJT GMINY HARASIUKI zawiadamiao wydaniu... więcej...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Harasiuki o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zebrania materiału dowodowego.

Komunikaty | 2010-07-07 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2010-07-07 RRG.IV.7624/1/10 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia w sprawie aku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że Wójt Gminy Harasiuki wydał postanowienie w dniu 7 lipca 2010 r. znak RRG.IV.7624/1/10, w sprawie aku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie drogi gminnej Nr 102109 R Sieraków – Kurzyna... więcej...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Harasiuki o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Komunikaty | 2010-07-07 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Harasiuki, dnia 2010-07-07 RRG.IV.7624/1/10 ZAWIADOMIENIE o wydaniu postanowienia Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie w dniu 6 lipca 2010 r. znak RDOŚ-18-WOOŚ-7048-12-9/10/gz, wyrażające opinię o aku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowia drogi gminnej Nr 102109 R Sieraków – Kurzyna od km 0+202,60 do km 3+609,00”... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 czerwca 2010r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikaty | 2010-06-02 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 czerwca 2010r Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 2 czerwca 2010 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych... więcej...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 maja 2010r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Komunikaty | 2010-05-31 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 28 maja 2010 r w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Zawiadamiam że w dniu 24 maja 2010 r została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowa odcinka sieci energetycznej napowietrznej n/n na terenie działek nr2208/1, 2208/2, 98, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 2005/ położonych wmiejscowości Łazory.... więcej...

OBWIESZCZENIE Wojta Gminy Harasiuki z dnia 24 maja 2010r.

Komunikaty | 2010-05-25 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 24 maja 2010r Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu pisma przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wRzeszowie wdniu 18 maja 2010r znak: RDOŚ-18-WOOŚ-7048-12-9/2/10/gz wsprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej Nr 102109R Sieraków – Kurzyna od km 0+202,60 do km 3+609,00” wzywającego... więcej...

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Komunikaty | 2010-04-27 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach , 37-413 Harasiuki 112 a, ogłasza żew okresie od 5 maja 2010 r. do 4 maja 2011 r. obowiązuje na terenie gminy Harasiuki następująca taryfa dla korzystających z usług Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 1. Rodzaj prowadzonej działalności : Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach prowadzi działalność związaną zezbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie: - poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody. - odprowadzania... więcej...

Dzień Otwarty Urzędu Skarbowego w Nisku

Komunikaty | 2010-03-03 | Publikujący: Harasiuki

Urząd Skarbowy w Nisku zaprasza w dniu 06.03.2010 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 na Dzień Otwarty Urzędu. W tym dniu pracownicy Urzędu będą przyjmować zeznania roczne za 2009 r., udzielać informacji w zakresie prawidłowego wypełniania formularzy zeznań podatkowych, stosowania ulg podatkowych a także zasad opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą. Prowadzona będzie również obsługa w zakresie rejestracji i aktualizacji danych ewidencyjnych (NIP) oraz w zakresie rachunkowości podatkowej. Dodatkowa obsługa podatników w zakresie zeznań rocznych odbywać się... więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Harasiuki w sprawie wydania decyzji zatwierdzajacej projekt podziału nieruchomości.

Komunikaty | 2009-11-10 | Publikujący: Harasiuki

RRG.I.7210/18/09 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 9 listopada 2009 r w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości onieuregulowanym stanie prawnym położonej wmiejscowości Harasiuki. Na podstawie art. 97a pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261 poz. 2603 z późn.zm./, w związkuz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r, Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że wydana została decyzja... więcej...

TRENING SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA

Komunikaty | 2009-10-23 | Publikujący: Harasiuki

OGŁOSZENIE Mieszkańcy GMINY HARASIUKI Informuję, że w dniu 23 października 2009r. (piątek) w godzinach od 17:00 do 18:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe w związkuz przeprowadzeniem powiatowego /w ramach wojewódzkiego/ treningu systemu wykrywaniai alarmowania. Z-ca Wójta /-/Krzysztof KISZKA... więcej...

Trening uruchomienia syren w dniu 1 sierpnia 2009r. ogodz 17:00

Komunikaty | 2009-07-30 | Publikujący: Harasiuki

Komunikat. W dniu 1 sierpnia 2009r. zostanie przeprowadzony na terenie gminy Harasiuki /w ramach treningu powiatowego i wojewódzkiego/ trening uruchomienia i pracy systemów alarmowych - syren strażackich Celem treningu jest sprawdzenie systemów alarmowych i jednocześnie oddanie hołdu uczestnikom i cywilom ofiarom Powstania Warszawskiego. W trakcie treningu zostanie ogłoszony o godz. 1700 za pomocą systemów alarmowych sygnał odwołania alarmów; powietrznego i o skażeniach – dźwięk ciągły trwający 3 minuty. Niniejszy komunikat jest do wiadomości... więcej...

BITWA o POLSKĘ

Komunikaty | 2009-07-30 | Publikujący: Harasiuki

... więcej...

Nabór wniosków w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Komunikaty | 2009-07-24 | Publikujący: Harasiuki

Informacja o wnioskach zamieszczona jest w załączniku... więcej...

POMOC DLA POSZKODOWANYCH W POWODZI W POWIECIE ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKIM

Komunikaty | 2009-07-09 | Publikujący: Harasiuki

Wójt Gminy Harasiuki Harasiuki 2009.07.06 Mieszkańcy Gminy Harasiuki Trwa wielkie sprzątanie po powodzi, która dotknęła województwo podkarpackie aszczególnie powiaty dębicki iropczycko-sędziszowski. Powodzianom pomaga rząd, samorządy gminne ipowiatowe oraz organizacje charytatywne. Do wielkiej akcji przyłączają się firmy oraz osoby prywatne. Łańcuch solidarnych iotwartych serc stale wzrasta. Wszyscy, którzy chcą pomóc powodzianom mogą to uczynić przekazując środki czystości oraz żywność długoterminową (np.makarony, kasze,... więcej...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownik biura LGD

Komunikaty | 2009-04-30 | Publikujący: Harasiuki

W wyniku przeprowadzenia wstępnej rekrutacji na ww. stanowisko pracy, wymogi formalne określone w ogłoszeniu onaborze opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej poszczególnych gmin powiatu niżańskiego, stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku oraz tygodniku „SZTAFETA” (z dnia 2 kwietnia 2009 r.) spełniają następujące osoby: Lp. imię i nazwisko miejsce zamieszkania 1. Piotr Baran Wolina, ul. Sienkiewicza 10, 37 – 400 Nisko 2. Robert Bednarz 37 – 430 Jeżowe 616 3. Krzysztof Kołodziej Cholewiana Góra, ul. Wójtowicze 1,... więcej...

Przyjmowane zeznania o dochodach za rok 2008

Komunikaty | 2009-04-17 | Publikujący: Harasiuki

KOMUNIKAT W dniu 24.04.2009 r. w godz. 9°° – 14°° wUrzędzie Gminy Harasiuki będzie dyżurował pracownik Urzędu Skarbowego w Nisku. W ramach dyżuru będą przyjmowane zeznania odochodach za rok 2008 oraz udzielane informacje wzakresie ich sporządzania. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku zaprasza w dniu 25.04.2009r. w godzinach od 9.00 do 13.00 na dzień otwarty urzędu . W dniach 27- 30 kwietnia 2009 r. Urząd będzie otwarty do godziny 18°°. Zaprasza się wszystkich zainteresowanych.... więcej...

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK BIURA LGD

Komunikaty | 2009-04-14 | Publikujący: Harasiuki

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" Racławice, ul. Rudnicka 15 37-400 Nisko OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK BIURA LGD WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA: - wykształcenie wyższe - doświadczenie w pracy – staż minimum 4 lata (preferowane doświadczenie kierownicze), - wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2007-2013, - podstawowa znajomość przepisów prawnych i zagadnień związanych z przepisami UE, - znajomość zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania... więcej...

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego

Komunikaty | 2009-04-14 | Publikujący: Harasiuki

OGŁOSZENIE OSOBY, KTÓRE WE WRZEŚNIU 2008r. ZŁOŻYŁY WNIOSEK DO WÓJTA GMINY O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO O CHARAKTERZE SOCJALNYM W ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W HARASIUKACH MOGĄ ODEBRAĆ DECYZJĘ DOTYCZĄCE W/W STYPENDIUM.... więcej...

Informacja z oceny ofert techniczno – finansowych na realizację Programu Integracji Społecznej na terenie gminy Harasiuki

Komunikaty | 2009-03-26 | Publikujący: Harasiuki

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 26/08 Wójta Gminy Harasiuki zdnia 10 czerwca 2008 roku ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej realizowanego na terenie gminy Harasiuki dokonała wdniach23 - 26 marca 2009 roku analizy złożonych ofert i postanowiła wy ać następujące oferty w zakresie realizacji usług dla poszczególnych grup odbiorców: Usługi na rzecz dzieci i młodzieży I . „Organizacja czasu wolnego dla różnych grup wiekowych z nastawieniem na ich rozwój”. 1. Publiczna... więcej...