Bazagmin.pl

Komunikaty

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK BIURA LGD

Komunikaty | 2009-04-14 | Publikujący: Harasiuki

Zarząd Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"

Racławice, ul. Rudnicka 15

37-400 Nisko

 

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

 

 

 

KIEROWNIK BIURA LGD

 

 

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA:

 

-      wykształcenie wyższe

-      doświadczenie w pracy – staż minimum 4 lata (preferowane doświadczenie kierownicze),

-      wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2007-2013,

-      podstawowa znajomość przepisów prawnych i zagadnień związanych z przepisami UE,

-      znajomość zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR,

-      zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,

-      biegła obsługa komputera (MS Word, MS Excel) i internetu

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 

-      znajomość języka obcego (obowiązującego w UE),

-      umiejętność pracy zespołowej,

-      dobra organizacja pracy,

-      dyspozycyjność,

-      sumienność,

-      odpowiedzialność,

-      kreatywność,

-      prawo jazdy kat.B.

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 

-      kierowanie pracą biura stowarzyszenia,

-      przyjmowanie i obsługa interesantów,

-      realizacja zadań zleconych przez Zarząd stowarzyszenia, w tym:

a)    organizowanie posiedzeń zarządu LGD,

b)   przygotowywanie odpowiednich projektów uchwał, stanowisk, materiałów, pism i dokumentów na polecenie zarządu LGD lub prezesa LGD,

c)    organizacja techniczna posiedzeń Rady LGD,

d)   wykonywanie innych czynności związanych z reprezentowaniem LGD zgodnie z decyzją prezesa LGD,

-      współpraca z zewnętrznymi usługodawcami i ekspertami odnośnie realizacji zadań LGD,

-      informowanie wnioskodawców o zasadach i trybie naboru wniosków ,oraz przeprowadzanie

szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców LSR,

-      przygotowanie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach LSR,

-      przygotowywanie projektów odwołań i ponowna weryfikacja  zgodnie z treścią odwołania dla

Walnego Zebrania Członków,

-      przygotowanie  wniosków o dofinansowanie i rozliczanie w ramach działania 4.3 Funcjonowanie LGD oraz 4.2 Wdrażanie projektów współpracy,

-      odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych i dokumentów przechowywanych w biurze LGD

i archiwum,

-      przygotowywanie sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych,

-      bieżący monitoring umów realizowanych przez beneficjentów LGD finansowanych w ramach LSR.

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 

-      umowa o pracę (po zatwierdzeniu wniosku na realizację LSR),

-      wymiar czasu pracy - pełny etat.

 

KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

 

-      list motywacyjny

-      życiorys – cirriculum vitae,

-      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

-      dokumenty poświadczające staż pracy,

-      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

-      oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity z 2002 r.Dz.u.Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD lub wysyłać pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Racławice, ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko, Z DOPISKIEM „Nabór na kierownika biura LGD” w terminie do 24 kwietnia 2009 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Zarządu Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”

z dnia 26 marca 2009 roku

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO

KIEROWNIKA BIURA LOKANEJ GRUPY DZIAŁANIA

STOWARZYSZENIE ”PARTNERSTWO DLA ZIEMI NIŻAŃSKIEJ”

 

 

 

HARMONOGRAM NABORU

 

 

1.    Nabór odbywa się na podstawie ogłoszenia Zarządu LDG Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” o naborze na stanowisko kierownika biura. Miejscem publikacji jest Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) gminy i miasta Nisko, gminy i miasta Rudnik, gminy i miasta Ulanów, gminy Jeżowe, gminy Krzeszów, gminy Jarocin, gminy Harasiuki, oraz strona internetowa  LGD Stowarzyszenia “Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. Równocześnie               do Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku przekazywana jest informacja o wolnym stanowisku.

 

2.    Termin składania ofert, zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu, upływa z dniem 24 kwietnia 2009 roku.

 

3.    Otwarcia ofert Zarząd dokona w dniu 27 kwietnia 2009 roku.

 

4.    Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 30 kwietnia 2009 roku.

 

 

PRZEBIEG NABORU

 

 

1.    Po upływie terminu składania ofert zarząd stowarzyszenia dokonuje niezwłocznie oceny formalnej ofert na karcie oceny (załącznik Nr 1 do regulaminu) odrzucając oferty nie spełniające wymagań ustalonych w ogłoszeniu. Kandydaci, których oferty spełniają ustalone wymagania są dopuszczani do dalszego postępowania konkursowego. Lista kandydatów spełniająca kryteria formalnie podlega podaniu do publicznej wiadomości w trybie określonym dla publikacji ogłoszenia o konkursie, najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia otwarcia ofert. Lista, o której mowa zawiera imiona i nazwiska oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

2.    W ciągu 14 dni po dokonaniu oceny formalnej Zarząd LGD przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi kryteria formalne oraz dokonuje oceny punktowej kandydatów na podstawie przyjętych kryteriów (załącznik Nr 2).

 

3.    Nie stawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z udziału w naborze, z zastrzeżeniem pkt. 4.

 

4.    Możliwy jest dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej jedynie w przypadku okazania przez kandydata zwolnienia lekarskiego, nie później jednak niż po upływie terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

5.    Rozmowa kwalifikacyjna polegać będzie na udzielaniu przez kandydata odpowiedzi na pytania zadane przez członków Zarządu. Pytania dotyczyć będą:

a) wiedzy z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2007-2013,

b) znajomość zagadnienia LEADER,

c) znajomość zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR.

 

6.    Po rozmowach kwalifikacyjnych na tym samym posiedzeniu Zarząd LGD opracowuje ogólną klasyfikację punktową kandydata (załącznik nr 3) i podejmuje uchwałę w sprawie wyboru kierownika biura LGD oraz ustala warunki zatrudnienia.

 

7.    Zarząd wybiera kandydata na stanowisko Kierownika biura, który uzyskał łączną najwyższą liczbę punktów.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1.    Z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko pracy sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

 

a) określenie stanowiska urzędniczego, na który był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 4 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

 

b) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

 

c) uzasadnienie dokonanego naboru.

 

2.    Zarząd LGD zawiadamia wszystkich uczestników postępowania konkursowego o wynikach konkursu i upowszechnia informację w Biuletynach Informacji Publicznej, poszczególnych gmin. Informacja umieszczona jest przez okres 3 m-cy. Informacja ta zawiera: nazwę i adres jednostki, określenie stanowiska urzędniczego w LGD, którego dotyczył konkurs, imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, osoby która została zatrudniona wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

 

3.    Jeżeli wybrany kandydat nie podejmie zatrudnienia w określonym czasie, Zarząd LGD podejmie decyzję, czy ponownie zostanie ogłoszony nabór lub czy umowa o pracę zostanie zawarta z kolejną osobą wg otrzymanych punktów, spośród kandydatów wymienionych w protokole o którym mowa w pkt. 1.

 

4.    Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w konkursie ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy ,możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

 

5.    Członkowie Zarządu mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji z przebiegu naboru,  w szczególności informacji dotyczących poszczególnych kandydatów.

 

6.    Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata, jeżeli żaden z nich nie uzyska co najmniej połowy możliwych do uzyskania punktów. W takim przypadku niezwłocznie nabór zostanie powtórzony, o czym pisemnie zostaną poinformowani kandydaci biorącu udział w unieważnionym naborze.