Bazagmin.pl

Komunikaty

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Harasiuki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Budowa drogi gminnej Nr 102109R Sieraków – Kurzyna od km 0+202,60 do km 3+609,00”

Komunikaty | 2010-07-20 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY HARASIUKI

z dnia 19 lipca 2010r

 

 

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmian.) w związku z art. 123 Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.),

 

 

WÓJT  GMINY  HARASIUKI

zawiadamiao wydaniu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na  wniosek Inwestora – Gminy Harasiuki, 37-413 Harasiuki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn Budowa drogi gminnej Nr 102109R Sieraków – Kurzyna od km 0+202,60 do km 3+609,00”

 

 

Strony postępowania

mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, w Urzędzie Gminy w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112 A, Referat Rozwoju Gospodarczego, pok. 10, w godzinach 800-1600,  od poniedziałku do piątku, tel. 015 879 13 06. w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości..

 

 

 

 

 

                                               Wójt Gminy Harasiuki

 

/-/ Henryk Bździuch