Bazagmin.pl

Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HARASIUKI z dnia 2 czerwca 2010r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Komunikaty | 2010-06-02 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HARASIUKI

z dnia 2 czerwca 2010r

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.)
w związku z art. 73 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

 

zawiadamiam

 

o wszczęciu w dniu 2 czerwca 2010 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji 110/15 kV Harasiuki wraz z linią zasilającą 110 kV” realizowanego na działkach położonych w obrębie miejscowości Łazory nr 120/6, 120/8, 120/10, 120/12, 98, 120/5, 121/2, 121/1, 122, 123/8, 123/2, 43, 44, 62/3, 63/1, 45, 46, 47, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 55, 54, 42, 2164, i położonych w obrębie miejscowości Rogóźnia nr 196, 311, 312/2, 313 gmina Harasiuki, powiat niżański, województwo podkarpackie.

 

Szczegółowe informacje o planowanej inwestycji można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112 A, pokój nr 10.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Harasiuki

 

   /-/ Henryk Bździuch