Bazagmin.pl

Komunikaty

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Komunikaty | 2010-04-27 | Publikujący: Urząd Gminy Harasiuki

Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach , 37-413 Harasiuki 112 a, ogłasza że w okresie od 5 maja 2010 r. do 4 maja 2011 r. obowiązuje na terenie gminy Harasiuki następująca taryfa dla korzystających z usług Zakładu Usług Komunalnych w Harasiukach.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

1. Rodzaj prowadzonej działalności :

Zakład Usług Komunalnych w Harasiukach prowadzi działalność związaną ze zbiorowym  zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie:

- poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody.

- odprowadzania i oczyszczania ścieków.

2. Taryfowe grupy odbiorców:

    Taryfa określa jednakową cenę za 1 m3 wody, oraz za 1 m3 ścieków dla

    wszystkich odbiorców.

3. Rodzaje wysokości cen i stawek opłat:

3.1 Za zborowe zaopatrzenie w wodę:

      Cena 2,38 zł + VAT 7% 0,17 zł = 2,55 zł brutto

3.2 Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

      Cena 3,51 zł + VAT 7% 0,25 zł = 3,76 zł brutto

3.3 Za ścieki dowożone:

      Cena 2,00 zł + VAT 7% 0,14 zł = 2,14 zł brutto

3.4 Opłatę stałą od wodomierza miesięcznie:

      Cena 1,00 zł + VAT 7% 0,07 zł = 1,07 zł brutto

4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia w przyrządy i urządzenia

     pomiarowe:

4.1 Ilość wody dostarczanej dla odbiorcy ustala się na podstawie wskazania

      wodomierza głównego, a w przypadku jego  braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

4.2 Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie umowy, jako równa ilość wody pobranej lub określonej w umowie w stosunku 1 : 1.

4.3 W przypadku niesprawności wodomierza głównego rozliczenia dokonuje się w oparciu o średnie zużycie w okresie 6 miesięcy przez stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średnio miesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

5. Warunki stosowania cen i opłat:

5.1 Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im  ilości świadczonych usług.

5.2 Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie podanym w fakturze VAT.