Bazagmin.pl

SESJE RADY GMINY

 

XLII SESJA

V kadencji

RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2010 r.

o godz. 13 00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności bieżącej Wójta Gminy.

4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.:

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy Harasiuki za 2009 rok,

b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej  o wykonaniu budżetu Gminy Harasiuki  za 2009 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2009r.

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Harasiuki za 2009 rok.

5. Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o sytuacji na rynku pracy na terenie Powiatu Niżańskiego i Gminy Harasiuki.

6. Informacja Kierownika Biura Powiatowego w Nisku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników na terenie Gminy Harasiuki i Powiatu Niżańskiego.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Gminy Harasiuki za 2009r.

8. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w zakresie gospodarki sprzętem przeciwpożarowym.

9. Informacja o realizacji uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członków Ochotniczych Straży Pożarnych w 2009r.

10. Informacja o osiągnięciach sportowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy.

11. Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych w 2009r.

12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi za rok 2009.

13. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne.

14. Przedyskutowanie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący  Rady Gminy

/-/ Dariusz Łebko

 

WSPÓLNE POSIEDZENIE

KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W HARASIUKACH

odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2010 r.

o godz. 10 30  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Harasiukach

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009r.

3. Informacja Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o sytuacji na rynku pracy na terenie Powiatu Niżańskiego i Gminy Harasiuki.

4. Informacja Kierownika Biura Powiatowego w Nisku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o realizacji dopłat bezpośrednich dla rolników na terenie Gminy Harasiuki i Powiatu Niżańskiego.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Gminy Harasiuki za 2009r.

6. Informacja Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w zakresie gospodarki sprzętem przeciwpożarowym.

7. Informacja o realizacji uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członków Ochotniczych Straży Pożarnych w 2009r.

8. Informacja o osiągnięciach sportowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy.

9. Informacja o udzielonych zamówieniach publicznych w 2009r.

10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Harasiuki z organizacjami pozarządowymi za rok 2009.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne.

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 r.

13. Dyskusja i wolne wnioski.       

14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji           Przewodniczący Komisji           Przewodniczący Komisji

/-/ Ryszard ŚWIĄDER              /-/  Wiesław BRZOZOWSKI         /-/ Zdzisław BRYTAN