Bazagmin.pl

Pomoc Społeczna

POMOC SPOŁECZNA


Świadczenia

 

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna jest adresowana do osób o najniższych dochodach.

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:

 
1. Trudna sytuacja życiowa (sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, problemy rodzin wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzenie losowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna).

 

2. Trudna sytuacja finansowa. Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej tzw. kryterium dochodowym (477,- zł dla osoby samotnie gospodarującej, 351,- zł na osobę w rodzinie).
 

Warunki wymienione w punktach 1 i 2 muszą być spełnione jednocześnie.

Formy przyznawanej pomocy finansowej ze środków pomocy społecznej

 

 
Zasiłek stały

 

Przysługuje on:
1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do
pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Osobą całkowicie niezdolną do pracy jest osoba posiadająca I lub II grupę inwalidzką, albo znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

 

Zasiłek stały nie przysługuje osobie uprawnionej do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

 

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 444,- zł, minimalna 30,- zł. Zasiłek jest wypłacany w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby.

 

Zasiłek okresowy

 

Jest wypłacany w sytuacji wystąpienia w rodzinie długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Wysokość zasiłku okresowego ustalana jest w podobny sposób jak zasiłku stałego, tzn. od wysokości odpowiedniego kryterium dochodowego odejmuje się dochód osoby lub rodziny, otrzymaną różnicę mnożymy przez 50% w przypadku rodziny, przez 50% w przypadku osoby samotnie gospodarującej. Otrzymany wynik stanowi minimalną kwotę zasiłku okresowego dla danej rodziny. Minimalna wysokość zasiłku wynosi 20,- zł.

 

Zasiłek celowy

Wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na zakup żywności, leków, leczenie, kupno opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, koszty pogrzebu, bilet kredytowy. Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie , która poniosła straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Specjalny zasiłek celowy

Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Kwota przyznanego zasiłku nie może być wyższa niż odpowiednie kryterium dochodowe.

 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", w ramach którego udzielana jest pomoc w formie:
- posiłków dla dzieci i młodzieży,
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla pozostałych osób.

 

Kryterium dochodowe do uzyskania w/w pomocy wynosi:
- dla osoby samotnie gospodarującej 715,50 zł,
- dla osoby w rodzinie 526,50 z.

 

Od 1 stycznia 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustaw:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm./.
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. Nr 180 poz. 1493/.
3. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy /Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm./.
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 25 października 2005 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych /Dz. U. Nr 210 poz. 1745/.

 

DODATEK MIESZKANIOWY

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.). Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

 

Dodatek przysługuje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością gminy- czyli lokali komunalnych)
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie)
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.

 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy od:
1) średniego dochodu rodziny na miesiąc
Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Średni dochód rodziny oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Średni miesięczny dochód nie może przekroczyć:
- w gospodarstwie wieloosobowym 125 % najniższej emerytury tj. kwoty 795,36 zł
- w gospodarstwie jednoosobowym 175 % najniższej emerytury tj. kwoty 1.113,51 zł
2) powierzchni zajmowanego lokalu
Przy ustalaniu powierzchni lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnia itp. Powierzchnia normatywna lokalu nie może przekroczyć w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym:
- dla 1 osoby - 35 m²
- dla 2 osób - 40 m²
- dla 3 osób - 45 m²
- dla 4 osób - 55 m²
- dla 5 osób - 65 m²
- dla 6 osób - 70 m²
- jeżeli w rodzinie mieszka więcej niż 6 osób dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m²
- jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m².
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą:
1) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
2) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 -osobowym,
3) 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 - osobowym i większym.

 

 
ŚWIADCZENIA RODZINNE


 

Świadczenia rodzinne

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca należne świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (DZ. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn zm.). Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą świadczenia rodzinne przysługują:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
3) cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
4) świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
- urodzenia dziecka (1000,- zł jednorazowo)
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ( 400,- zł miesięcznie)
- samotnego wychowywania dziecka ( 170,- zł lub 250,- zł na dziecko nie więcej niż 340,- zł lub 500,- zł na wszystkie dzieci miesięcznie)
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (80,- na trzecie i kolejne dziecko miesięcznie)
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ( 60,- zł do 5 roku życia dziecka, 80,- zł powyżej 5 roku życia miesięcznie)
- rozpoczęcia roku szkolnego ( 100,- zł jednorazowo raz w roku)
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( 50,- zł na pokrycie kosztów związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły; 90,- zł na pokrycie kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły)
 

2) świadczenia opiekuńcze:

 

Zasiłek pielęgnacyjny

- zasiłek pielęgnacyjny- przysługuje w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153,- zł miesięcznie.
Przysługuje on:
● niepełnosprawnemu dziecku,
● osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
● osobie, która ukończyła 75 lat
● osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

Świadczenie pielęgnacyjne

- świadczenie pielęgnacyjne- z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( 420,- zł miesięcznie).


 

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:
Zapomoga przysługuje w wysokości 1.000 zł na każde żywo urodzone dziecko, do ukończenia przez nie 3 miesiąca życia.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
o znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł. Jedynymi świadczeniami wypłacanym niezależnie od posiadanego dochodu są: zasiłek pielęgnacyjny i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, mogą je uzyskać osoby niespełniające kryteriów dochodowych.
Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje na wniosek osoby. Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest od miesiąca w którym wpłynął od Ośrodka Pomocy Społecznej wniosek wraz z wymaganą dokumentacją do końca okresu zasiłkowego.
W przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego prawo ustala się na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 30 września. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 31 października.


 

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty:
1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek,
2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
3) orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli wychowujemy dziecko niepełnosprawne),
4) zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
5) zaświadczenia o uzyskanych dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
6) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
7) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
Przedstawiona lista opisuje tylko najważniejsze dokumenty konieczne przy składaniu wniosków. Potrzebnych dokumentów może być więcej. Szczegółowych informacji, o tym, jakie dokumenty należy przedstawić w konkretnej sytuacji, udziela Ośrodek Pomocy Społecznej.

 Fundusz alimentacyjny

 

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

 

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także inicjowania i wspierania działań polegających na podnoszeniu świadomości społecznej ustawa z dnia 29 lipca 2005r „O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie"(Dz.U.Nr.180.poz.1493) określa:
1.Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2.Zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
3.Zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
Do zadań własnych gminy należy w szczególności :
1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
4. Prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.
Poprzez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działania naruszające prawa lub dobra osobiste w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia , zdrowia ,naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność powodującą szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą
Osoby dotknięte przemocą mogą liczyć na pomoc:
1. Medyczną, psychologiczną ,prawną i socjalną.
2. Interwencji kryzysowej i wsparcia.
3. Ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania.
4. Zapewnienia, na żądanie osoby dotkniętej przemocą, bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Na terenie naszej Gminy został powołany Interdyscyplinarny Zespół Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Harasiuki, który współpracuje z Interdyscyplinarnym Zespołem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Niżańskiego.
Więcej informacji można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Harasiukach lub telefonicznie pod numerem telefonu (015)8791364.

 

PLIKI DO POBRANIA

g_p_p_n_cz1.pdf

g_p_p_n_cz2.pdf

g_p_p_r_p_a_cz1.pdf

g_p_p_r_p_a_cz2.pdf

oswiadczenie.pdf

przemoc_domowa.pdf

wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego.pdf

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_swiadczenia_pielegnacyjnego.pdf

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_zasilku_pielegnacyjnego.pdf

wniosek_o_ustalenie_prawa_do_zasilu_rodzinnego_wraz_z_dodatkami.pdf

wzor_oswiadczenia_o_dochodzie_niepodlegajacym_opodatkowaniu.pdf

 

INFORMACJA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia
23 listopada 2003r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
w przypadku:
- złożenia wniosku o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2007/2008 do dnia 31 lipca 2007r. świadczenia rodzinne wypłaca się dnia 30 września 2007r.
- złożenia wniosku o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2007/2008 od dnia 1 sierpnia 2007r. do 30 września 2007r. świadczenia rodzinne za miesiąc wrzesień 2007r. wypłaca się do dnia 31 października 2007r.

Osoby składające kolejny raz wniosek o świadczenia rodzinne zobowiązane są do dostarczenia:
1. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2006r. obojga małżonków,
2. zaświadczenia o stanie majątkowym z Urzędu Gminy lub nakaz płatniczy za 2006r. (jeżeli nie ma gospodarstwa rolnego zaświadczenie z Urzędu Gminy o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego);
3. zaświadczenia dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych ( we wrześniu 2007r.) .

Osoby składające wniosek o świadczenia rodzinne po raz pierwszy oprócz w/w dokumentów zobowiązane są do dostarczenia:
1. odpis skrócony Aktu Urodzenia dzieci;
2. PESEL wszystkich członków rodziny;
3. kserokopia Dowodu Osobistego;
4. Nr rachunku bankowego.

CARITAS DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ


POMOC STACJONARNA:
* Dom Samotnej Matki
* Schronisko dla Bezdomnych Kobiet
Ul. Rzeszowska 35
37 - 420 Rudnik nad Sanem
e-mail: oikrudnikns@wp.pl
Tel: 0-15/ 649-21-86; Kom: 667-033-511
Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 8.00 - 16.00

 

Nie staramy się wyciszyć problemu. Wręcz przeciwnie,
zmierzamy do tego, by został nazwany i rozwiązany.
Działamy na terenie całego powiatu niżańskiego. Jesteś
ofiarą przemocy domowej, masz problem alkoholowy w
rodzinie, walczysz z lękiem i bezradnością, straciłeś
kogoś bliskiego, masz problemy wychowawcze z dziećmi,
twoje relacje w małżeństwie stają się coraz trudniejsze
do zniesienia, odczuwasz bezradność,...
Nie musisz walczyć sam -jesteśmy po to aby Ci pomóc.

caritas.pdf

 

 

Z dniem 1 października 2008r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378).

W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej  do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo       w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty      725 zł.  

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Wniosek powinien zawierać :

1.     dane dotyczące członków rodziny w tym: imię, nazwisko, PESEL, NIP, nr i serię Dowodu Osobistego,

2.     oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi,

3.     oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej do alimentacji,

4.     zaświadczenie o dochodzie z Urzędu Skarbowego,

5.     zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,

6.     zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

7.     odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

8.     zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej,

9.     inne dokumenty ( szczegóły w instytucji realizującej).

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia .

 

Informacja na temat składania wniosków o świadczenia rodzienne (kliknij tutaj)

 

Kryteria przyznawania pomocy społecznej

 

Program "UCZEŃ NA WSI"