Bazagmin.pl

Oświata

SZKOŁY

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach

Liczba uczniów uczęszczających do klas podstawowych - 166
Liczba uczniów uczęszczających do klas „0" - 28

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej

Liczba uczniów uczęszczających do klas podstawowych - 171
Liczba uczniów uczęszczających do klas „0" - 14

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym

Liczba uczniów uczęszczających do klas podstawowych - 81
Liczba uczniów uczęszczających do klas „0" - 12

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe

Liczba uczniów uczęszczających do klas podstawowych - 62
Liczba uczniów uczęszczających do klas „0" - 6

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku

Liczba uczniów uczęszczających do klas podstawowych - 56
Liczba uczniów uczęszczających do klas „0" - 17

 

Publiczne Gimnazjum w Harasiukach

Liczba uczniów uczęszczających do klas gimnazjalnych - 166

 

Publiczne Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej

Liczba uczniów uczęszczających do klas gimnazjalnych - 128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

         Na terenie gminy Harasiuki funkcjonuje pięć szkół podstawowych i dwa gimnazja, w których w roku szkolnym 2008/2009 kształci się niżej wymieniona liczba uczniów :

 

1/ Publiczne Gimnazjum w Harasiukach                                           130

2/ Publiczne Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej                             118

3/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach                           157

4/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej             154

5/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym                 63

6/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku                                      67

7/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe                                      60

                                                                        RAZEM                          749

 

Od 1 września 2008 r. w Harasiukach i w Krzeszowie Górnym zaczęły funkcjonować punkty przedszkolne utworzone w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Punktach Przedszkolnych w Harasiukach przebywa 25 wychowanków a w Krzeszowie Górnym 14.

W przeliczeniu na pełne etaty w szkołach i punktach przedszkolnych zatrudnionych jest 94 nauczycieli. Poniżej podaję nazwiska dyrektorów szkół, którzy posiadają awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego:

 

- Publiczne Gimnazjum w Harasiukach - Danuta IDZIK

- Publiczne Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej - Helena SZADO - OLEKSAK

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach - Wanda MARMOL

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej - Stefan SZABAT

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym - Renata MUCHA

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku - Arkadiusz KOTUŁA

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe - Halina SERAFIN

Zrealizowana inwestycja oświatowa oraz przeprowadzone remonty obiektów   oświatowych w ostatnich latach przedstawiają się następująco :

Na przełomie lat 2002-2003 opracowany został projekt budowlany na rozbudowę szkoły w Hucie Krzeszowskiej. Projekt obejmował rozbudowę sali gimnastycznej, rozbudowę bloku żywieniowego oraz część dydaktyczną dla gimnazjum. Realizacja części dydaktycznej odbywała się w trzech etapach. W roku 2005-2007 wykonano i oddano do użytku salę gimnastyczną oraz roboty w stanie surowym części dydaktycznej.

W sierpniu 2006 r. przystąpiono do realizacji II etapu rozbudowy części dydaktycznej oraz rozbudowy bloku żywieniowego. Roboty zakończono  w miesiącu lutym 2007 r. w tymże roku przystąpiono również do realizacji ostatniego etapu rozbudowy szkoły o część dydaktyczną. 30 lipca 2007 r. spisano protokół odbioru i oddano obiekt do użytku. Wartość części dydaktycznej zamknęła się kwotą 1 753 525,96 zł. Natomiast na budowę sali gimnastycznej i bloku żywieniowego wydatkowano kwotę 1 988 000,58 zł.

Tak więc całkowity koszt rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną, bloku żywieniowy i część dydaktyczną zamknął się kwotą 3 741 526,00 zł.

Dofinansowaniem zewnętrznym objęta była jedynie budowa sali gimnastycznej z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 270 000,00 zł, z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 620 000,00 zł, pozostałe środki w wysokości 2 851 526,00 zł wydatkowane były z budżetu Gminy.

W latach 2005-2008 przeprowadzono „ Rozbudowę szkoły w Harasiukach " o budowę hali sportowej, części dydaktycznej i rozbudowę bloku żywieniowego. Całkowity koszt rozbudowy zamknął się kwotą 4 659 288,39 zł. Na realizację inwestycji pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 770 000,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 150 000,00 zł w ramach Programu Wyrównania Szans Edukacyjnych. Pragnę w tym miejscu nadmienić, iż Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 września 2008 r. projekt złożony w 2005 r. w zakresie rozbudowy części dydaktycznej i bloku żywieniowego został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie 840 000,00 zł, ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR.

W roku 2004 wykonano przebudowę dachu oraz docieplenie wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Harasiukach i w Hucie Krzeszowskiej. Łączna wartość robót to kwota 446 900,00 zł. Roboty realizowane były przy dofinansowaniu środków Banku Światowego w ramach programu PAOW w kwocie 185 437,00 zł.

W roku 2006 dokonano przebudowy boiska sportowego wielofunkcyjnego przy PSP w Hucie Krzeszowskiej. Wartość zadania to kwota 270 249,22 zł. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 117 400,00 zł.  Również w 2006 r. wykonano roboty polegające na dociepleniu budynków wraz wymianą stolarki zewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Goździe, Hucisku oraz Krzeszowie Górnym. Wartość robót to kwota 533 500,00 zł. Realizacja robót była wykonywana przy udziale pożyczki z WFOŚIGW w Rzeszowie w kwocie 238 000,00 zł.

         W roku 2007 wykonano boisko sportowe wielofunkcyjne w Krzeszowie Górnym. Wartość robót to kwota 374 844,00 zł. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe z Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 187 422,32 zł.

Od roku 2004 z Ministerstwa Edukacji Narodowej nieodpłatnie pozyskano dla szkół 11 pracowni komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 5 pracowni multimedialnych na ogólną wartość 500 941,00 zł.

 

         Gmina Harasiuki jest terenem rozległym dlatego zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm./, w gminie zorganizowano dowożenie uczniów do szkół. Dowożenie odbywa się trzema autobusami szkolnymi pod opieką osób dorosłych

Dowożonych jest 436 uczniów, a dziennie autobusy przejeżdżają  422 km.

W 2008 roku koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 386 840,00 zł.

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej na potrzeby dowozu dzieci do szkoły otrzymano nieodpłatnie „Gimbus" o wartości 339 038,00 zł.

 

Od roku 2004 na poprawę bazy oświatowej łącznie wydatkowane zostały środki w wysokości 10 026 307,00 zł

Dofinansowanie z różnych źródeł zewnętrznych wyniosło 3 980 476,00 zł.

 

 

Druki wniosku o przyznanie stypendium socjalnego można odebrać w sekretariacie szkoły do której uczęszcza uczeń, lub w Zespole Obsługi Szkół w Harasiukach.

 

Można również pobrać druk (kliknij tutaj)

 Zasady korzystania ze stołówek szkolnych

 

Druki wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników są dostępne w Zespole Obsługi Szkół, sekretariacie szkół oraz na stronie internetowej gminy.

Załączniki

 

   

 

ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

 

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009