Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Komunikaty zobacz archiwum

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Pniewy

Komunikaty | 2010-08-13 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

In-2213/31/2010 Pniewy, 2010-08-12 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/31/2010. Nazwa zadania: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Pniewy 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. Laskowa 26, 05-600 Grójec Uzasadnienie... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach - Budki Petrykowskie, Czekaj i Kruszewek

Komunikaty | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

D.K.7041/3/10 Pniewy, 2010-08-05 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.7041/3/10. Nazwa zadania: Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach - Budki Petrykowskie, Czekaj i Kruszewek 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: konsorcjum firm , gdzie liderem jest "FEDRO" Sp. z o.o., ul. Kolejowa... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pniewy o przystąpieniu do sporządzenia II etapu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy”

Komunikaty | 2010-08-06 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, dnia 05.08.2010r. BGK-7320/02b/10 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pniewy o przystąpieniu do sporządzenia II etapu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy" Stosownie do art. 11, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia II etapu realizacji uchwały Rady Gminy Pniewy Nr XXV/141/08 z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie zmian „Studium uwarunkowań... więcej...

Urząd Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w 2010 r

Komunikaty | 2010-07-22 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Pniewy Gmina Pniewy RG 72241/2/10 Pniewy, 21.07.2010r. OGŁOSZENIE Urząd Gminy Pniewy działając zgodnie zart. 35 ust.1 i2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 102, poz.651 tekst jednolity z 2010 r. z późn. zm./, Uchwały Nr XLVII/254/10 Rady Gminy Pniewy zdnia 12 lipca 2010 r. wsprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Pniewy, stanowiącej własność Gminy Pniewy, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 51/6. podaje... więcej...

Urząd Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w 2010 r.

Komunikaty | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Przęsławice Gmina Pniewy RG 72241/1/10 Pniewy, 21.07.2010r. OGŁOSZENIE Urząd Gminy Pniewy działając zgodnie zart. 35 ust.1 i2 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 102, poz.651 tekst jednolity z 2010 r. z późn. zm./, Uchwały Nr XLVIII/260/10 Rady Gminy Pniewy zdnia 12 lipca 2010 r. wsprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pniewy, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Nr ewid. działki - 167/11 Pow. wha -... więcej...

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. o. Kazimierza Wyszyńskiego w Jeziorze.

Komunikaty | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Do urzędu wpłynęła tylko jedna oferta Pani Ewy Wit - obecnego Dyrektora PSP Jeziora. Komisja po zbadaniu czy kandydat spełnia wymagania formalne określone wrozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia 2010 r. wsprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 10. Nr 60, 373) na podstawie § 4 pkt 2 komisja w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Zgodnie z pkt 2 oferta nie zawierała wszystkich dokumentów wskazanych... więcej...

WYPRAWKA SZKOLNA 2010/2011

Komunikaty | 2010-06-18 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

WYPRAWKA SZKOLNA 2010/2011 Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2010/2011 rozpoczynających naukę w : - klasach I- III szkoły podstawowej - klasie II gimnazjum Dofinansowanie będzie udzielane uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty: 1) do 170 zł - dla ucznia klasy I - III szkoły podstawowej 2) do 310 zł - dla ucznia klasy II gimnazjum, Bez względu na dochód: •1) do 170 zł - dla uczniów słabo... więcej...

Stypendium szkolne 2010/2011

Komunikaty | 2010-06-18 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, dnia 18.06.2010 r. Stypendium szkolne 2010/2011 Urząd Gminy w Pniewach, informuje iż termin składania wniosków na stypendia szkolne 2010/2011 upływa 15 września 2010 roku. O stypendium może ubiegać się osoba, której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351 zł. Do otrzymania pomocy uprawnieni są uczniowie szkół - do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Pniewy pokój nr 11. Do wniosku należy dołączyć: a) zaświadczenie z zakładu... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Komunikaty | 2010-06-10 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

D.K.7041/3/10 Pniewy, 2010-06-08 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.7041/3/10. Nazwa zadania: Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Budki Petrykowskie, Czekaj i Kruszewek Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania. ... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Komunikaty | 2010-06-09 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

In-2213/16/2010 Pniewy, 2010-06-07 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/16/2010. Nazwa zadania: Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni przy PSP w Ciechlinie, Jeziorze, Karolewie 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Z.P.H.U. „INSTAL" ul. Długa 19 ... więcej...

Zapytanie ofertowe

Komunikaty | 2010-05-19 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Zapytanie ofertowe Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. ) zgodnie z zapisem art. 35 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz zasad uczciwej konkurencji, zwracam się z zaproszeniem do złożenia swojej oferty z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania robót budowlanych, polegających na wykonaniu remontów cząstkowych dróg o nawierzchni emulsyjno-grysowej i asfaltowej na terenie Gminy Pniewy. 1. Zamawiający: ... więcej...

Informacja Wójta Gminy Pniewy

Komunikaty | 2010-05-18 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Informacja Wójta Gminy Pniewy W związku z zarządzonymi przez Marszałka Sejmu na dzień 20 czerwca 2010 roku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Pniewy. Zgłoszeń mogą dokonywać pełnomocnicy wyborczy komitetu wyborczego lub upoważnione przez nich osoby w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Pniewy do dnia 28 maja 2010 roku do godz. 1530 w Urzędzie Gminy Pniewy w Sekretariacie. Wzór zgłoszenia oraz szczegółowe zasady powoływania Obwodowych... więcej...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pniewy z dnia 12 maja 2010 roku

Komunikaty | 2010-05-18 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Pniewy Z dnia 12 maja 2010 roku Na podstawie art.. 32 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu RP /Dz. U. Nr46, poz 499 z póź. zm./ oraz Uchwały Nr 108/98 Zarządu Gminy Pniewy z dnia 4 września 1998 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania, informuję, że głosowanie na terenie gminy Pniewy w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolite Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku odbędzie się w obwodach głosowania o poniższych numerach, granicach i siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Nr obwodu Granice... więcej...

Z A P R O S Z E N I E

Komunikaty | 2010-04-22 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, 21.04.2010r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2010 r. /czwartek/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy wPniewach. Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności o ad. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokółu Nr XLV/10 z dnia 17 marca 2010r. 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między Sesjami. 5. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. 6. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok. ... więcej...

Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/11/2010. Nazwa zadania: Adaptacja budynku po byłym przedszkolu na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców

Komunikaty | 2010-03-24 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

In-2213/11/2010 Pniewy, 2010-03-23 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/11/2010. Nazwa zadania: Adaptacja budynku po byłym przedszkolu na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Remontowo-Budowlany, ul. Grzebieniowa 20C, 26-600... więcej...

SPRAWOZDANIE Z OTWARCIA I ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT NA REALIZACJĘ W 2010 R. ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Komunikaty | 2010-03-08 | Publikujący: Pniewy

Pniewy, dnia 02.03.2010r. SPRAWOZDANIE Z OTWARCIA I ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT NA REALIZACJĘ W 2010 R. ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W dniu 02.03.2010 r. komisja powołana w zarządzeniem Nr 9/2010 Wójta Gminy Pniewy z dnia 01 marca 2010 r. W składzie: 1. Przewodnicząca - Małgorzata Luciak 2. Członek - Sławomir Wyszyński 3. Członek - Renata Szymczak Podczas posiedzenia dokonała otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartego konkursu na realizację w 2010 r. zadań wzakresie upowszechniania kultury... więcej...

SPRAWOZDANIE Z OTWARCIA I ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT NA REALIZACJĘ W 2010 R. ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY

Komunikaty | 2010-03-08 | Publikujący: Pniewy

Pniewy, dnia 02.03.2010r. SPRAWOZDANIE Z OTWARCIA I ROZSTRZYGNIĘCIA OFERT NA REALIZACJĘ W 2010 R. ZADAŃ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY W dniu 02.03.2010 r. komisja powołana w zarządzeniem Nr 10/2010 Wójta Gminy Pniewy z dnia 01 marca 2010 r. W składzie: 1. Przewodnicząca - Małgorzata Luciak 2. Członek - Sławomir Wyszyński 3. Członek - Renata Szymczak Podczas posiedzenia dokonała otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartego konkursu na realizację w 2010 r. zadań wzakresie upowszechniania kultury. W terminie... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/9/2010. Nazwa zadania: Nowy zawód to nowe perspektywy - program szkoleniowo-doradczy dla mieszkańców Gminy Pniewy

Komunikaty | 2010-03-04 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

In-2213/9/2010 Pniewy, 2010-03-03 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/9/2010. Nazwa zadania: Nowy zawód to nowe perspektywy - program szkoleniowo-doradczy dla mieszkańców Gminy Pniewy 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe KMP, ul.... więcej...

Ogłoszenie

Komunikaty | 2010-01-29 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. ), informuję, iż w odpowiedzi na ogłoszony konkurs na stanowisko Komendanta Straży Gminnej zdnia 18 grudnia 2009 r. nie złożono żadnych dokumentów aplikacyjnych. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony ponowny nabór.... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez gminę Pniewy

Komunikaty | 2010-01-28 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, dnia 28.01.2010 r. BGM- 72243/03/10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez gminę Pniewy Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 ze zm.), Wójt Gminy Pniewy podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do: oddania w najem na okres 5 lat w drodze przetargu gminnego: lokalu użytkowego o powierzchni 21,96 m2, położonego w budynku gospodarczym przy Urzędzie Gminy Pniewy, znajdującego się na działce nr 51/2, położonej... więcej...

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych

Komunikaty | 2010-01-28 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Informacja: Dla mieszkańców, osób fizycznych Gminy Pniewy będzie organizowana obwoźna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Punktami zbiórki będą place przy Publicznych Szkołach Podstawowych w miejscowościach : Kruszew, Jeziora, Ciechlin, Karolew. O dokładnym terminie zbiórki mieszkańcy gminy zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz sposób zwyczajowo przyjęty.... więcej...

Wójt Gminy Pniewy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Komunikaty | 2010-01-26 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2010 Wójta Gminy Pniewy z dnia 26 stycznia 2010 roku OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz § 8 Załącznika do Uchwały Nr XLII/225/10 Rady Gminy w Pniewach z dnia 11 stycznia 2010 r. wsprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi... więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury

Komunikaty | 2010-01-26 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2010 Wójta Gminy Pniewy z dnia 26 stycznia 2010 roku Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz § 8 Załącznika do Uchwały Nr XLII/225/10 Rady Gminy w Pniewach z dnia 11 stycznia 2010 r. wsprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami... więcej...

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy

Komunikaty | 2009-11-30 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, dnia 30.11.2009r. BGK-7322/22/09 OGŁOSZENIE O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy, uchwalonego uchwałą NrXXIX/208/2002 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002 r. na obszarze działek nr ewidencyjny 46 i 29, położonych w sołectwie Osieczek. Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 wzwiązku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu... więcej...

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy

Komunikaty | 2009-11-19 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Pniewy, dnia 19.11.2009r. BGK-7320/25/09 OGŁOSZENIE O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy - I etap na obszarze działek nr ewidencyjny 46 i 29, położonych w sołectwie Osieczek. Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa... więcej...