Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Oferty Inwestycyjne

sprzedaż nieruchomości zabudowanej

WÓJT GMINY SZULBORZE WIELKIE OGŁASZA 

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 89 o powierzchni 2.1500 ha , położoną w obrębie Gostkowo, gmina Szulborze Wielkie, powiat ostrowski, woj. mazowieckie.

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków  pod nr A-239  decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łomży z dnia 07.11.1986r. , znak KL-WKZ-5340-19-86.

W Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta KW nr 42051. 

I. Działka nr 89 zabudowana jest :

 1. Budynkiem dworu drewnianego, zbudowanego w 2 poł. XVIII wieku, konstrukcji wieńcowej. Na planie prostokąta, nakryty dachem naczółkowym, na osiach dłuższych elewacji ganki nakryte dachami trójspadowymi. Elewacje oszalowane poziomo, narożniki obite deskami, pod wysuniętym okapem gzyms z profilowanych desek, okna w profilowanych obramieniach. Elewacje dłuższe 7-osiowe, z przeszklonymi gankami po środku. Dwór usytuowany na terenie dawnego założenia dworsko-ogrodowego, za wsią. Obiekt jest jednym z nielicznych dworów drewnianych i jako taki stanowi przykład architektury dworskiej na Mazowszu.       

Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, telefoniczną, co – elektryczne, o powierzchni zabudowy 285m2.

 2. Budynkiem gospodarczym murowanym o powierzchni zabudowy 65 m2.

Posesja zlokalizowana jest w malowniczym sąsiedztwie rzeki Brok (ok.50m), atrakcyjność działki podnosi zlokalizowany na jej terenie staw z systemem doprowadzania i odprowadzania wody.

II. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Szulborze Wielkie obowiązującym do  dnia 31.12.2002r. nieruchomość oznaczona działką nr 89 to teren zabudowany, objęty ochroną konserwatorską, wszelkie prace remontowo-budowlane przed ich rozpoczęciem wymagają określenia warunków przez organ właściwy ds. ochrony zabytków.

W budynku dworu do 2007 roku mieściła się szkoła podstawowa, obecnie budynek nie jest użytkowany. 

Informuje się, że wymogiem przystąpienia do przetargu jest obowiązek uzyskania przez uczestnika przetargu pisemnej akceptacji przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ostrołęce ( ul. Kościuszki 16    07-400 Ostrołęka ) projektu przyszłego funkcjonowania obiektu.

Dowód uzyskania pisemnej akceptacji projektu przyszłego funkcjonowania nieruchomości  uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Jest to jeden z warunków dopuszczenia osób do uczestniczenia w przetargu.  

Cena wywoławcza w drugim przetargu ustnym  nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości wynosi 330.000zł ( słownie: trzysta trzydzieści tysięcy  złotych ).

Wójt za zgodą Rady Gminy udziela 5 % bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu.

Wadium należy wpłacić najpóźniej dnia  6.10.2008r. w kwocie 20.000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) na konto Urzędu Gminy w BS Ostrów Maz. O/Zaręby Kościelne nr 37 8923 1050 0800 0420 2008 0009, a dowód wpłaty okazać przed otwarciem  przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu  16.10.2008r. o godzinie  11°° w świetlicy OSP Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 1. 

Wpłacone wadium, uczestnikowi który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  

Kwotę osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o 5%  nabywca winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. 

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony najpóźniej  w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Szulborze Wielkie. 

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów w trybie określonym w przepisie art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.). 

Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy w pok. nr 6 w godz. 730 do 1530 lub telefonicznie pod nr tel. 086 4754073.

                                                                                                                     

Szulborze Wielkie 29.08.2008r.