Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Przetargi

Dożywianie dzieci w publicznym gimnazjum i publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

 

Pniewy, 2010-08-20

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/48/2010. Nazwa zadania: Dożywianie dzieci w publicznym gimnazjum i publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Pniewy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Urząd Gminy Pniewy

Adres zamawiającego                Pniewy 2

Kod Miejscowość                        05-652 Pniewy

Telefon:                                       48 668 64 24

Faks:                                           48 668 64 24 w.16

adres strony internetowej            www.pniewy.pl

adres poczty elektronicznej        pniewy@bazagmin.pl

Godziny urzędowania:                pon. od 10.00 do 18.00 , wt.,śr.,czw.,pt. od 7.30 do 15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.pniewy.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy, pokój nr 7 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawy gorących posiłków składających się z dwóch dań (zupa i drugie danie) w ilości nie mniejszej niż 70 posiłków dziennie dla dzieci w dni nauki szkolnej do Publicznego Gimnazjium w Kruszewie, PSP w Karolewie, PSP w  Jeziorze, PSP w Ciechlinie, PSP w Kruszewie w godzinach rannych zgodnie z załączonym do SIWZ harmonogramem oraz dostawa posiłków dla punktu przedszkolnego przy PSP w Jeziorze, na które składają się: śniadanie, ciepły obiad z dwóch dań tak jak dla dzieci szkolnych, ale w  zmniejszonych porcjach, i podwieczorek. Ustala się,  że oferta cenowa za jeden posiłek będzie jednakowa dla posiłku dla dzieci w wieku szkolnym jak i przedszkolnym. Dostawa zgodnie z harmonogramem lub po uzgodnieniu z dyrektorem PSP w Jeziorze

Posiłki dla dzieci w wieku szkolnym będą dostarczane od 1.10.2010 r. do 24.06.2011 r.

Posiłki dla dzieci w wieku przedszkolnym będą dostarczane od 06.09.2010 r. do 31.07.2011 r.

Cena ofertowa to cena ryczałtowa za jeden posiłek.

 

 

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

15894210-6 posiłki szkolne

E015-1 - dostawy

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2010-09-06

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

            2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

             Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -Wykonawca dokonujący dystrybucji posiłków do poszczególnych szkół stosuje w tym celu odpowiednie naczynia i pojemniki, spełniające wymagania zgodnie z  obowiązującymi przepisami, zapewniające zachowanie temperatury i higieny

Dostarczenie posiłków następuje zgodnie z harmonogramem  - załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Wykonawca musi posiadać odpowiednie środki transportu umożliwiające transport zgodnie z przepisami i warunkami higieny. Osoby zdolne do wykonania zamówienia na podstawie wykazu wykonawcy i oświadczenia o ich kompetencjach.

      4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

             polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100

#112

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-08-30 do godz. 13:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 1 (sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-08-30, o godz. 13:15

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 8 (sala konferencyjna)

                      

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie przewiduje się

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                      nr ogłoszenia: 226821-2010 Data zamieszczenia 2010-08-20

 

Załączniki