Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Pniewy

Komunikaty | 2010-08-13 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

 

In-2213/31/2010

Pniewy, 2010-08-12

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/31/2010. Nazwa zadania: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Pniewy

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., ul. Laskowa 26, 05-600 Grójec

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spełniająca warunki SIWZ

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              Usługi Przewozowo-Turystyczne Robert Banasiewicz

 

Adres Wykonawcy:              Stare Kozłowice 133

96-315 Wiskitki

Cena oferty brutto:           1348,20 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 91,19

 

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:              ul. Laskowa 26, 05-600 Grójec

Cena oferty brutto:           1229,43 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)