Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie przebudowy drogi gminnej Jurki - Kruszew

Przetargi | 2010-08-12 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

 

Pniewy, 2010-08-12

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.-7041/6/10. Nazwa zadania: Wykonanie przebudowy drogi gminnej Jurki - Kruszew

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Urząd Gminy Pniewy

Adres zamawiającego                Pniewy 2

Kod Miejscowość                        05-652 Pniewy

Telefon:                                       48 668 64 24

Faks:                                           48 664 68 64 w.16

adres strony internetowej            www.pniewy.pl

adres poczty elektronicznej        pniewy@bazagmin.pl

Godziny urzędowania:                pon. od 10.00 do 18.00 , wt.,śr.,czw.,pt. od 7.30 do 15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.pniewy.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Pniewy, pok. nr 7 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wykonanie przebudowy drogi gminnej Jurki - Kruszew na długości 795 m i szerokości 4,0 m poprzez

- Wykonanie przebudowy drogi gminnej Jurki - Kruszew - długość 795 m , szerokość 4,0 m

- Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym - 0,795 km,

- Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonywane mechanicznie 795x4,20 - 3339,0 m2,

- Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego  kwarcytowego, grubość warstwy 5cm  - wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej  795x4,20- 3339,0 m2,

- Podwójne powierzchniowe utrwalenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o wym. 5-8mm, 2-5mm ; 795x4,0 - 3180,0 m2,

- Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego  grub. warstwy 10cm, szer. 0,50 m, strona P i L 795x0,50x2 - 795,0 m2.

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2010-09-30

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

             działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń i uprawnień do wykonywania przedmiotowych robót

      2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej  5 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

o wartości brutto każdej roboty większej od wartości brutto oferowanej dla tego zamówienia

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

             Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -wykazu narzędzi i urządzeń oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

      4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

             Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -opłacona polisa w zakresie oc

           

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100

#112X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-08-27 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 1 (sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-08-27, o godz. 12:15

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 8 (sala konferencyjna)

                  

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie stosuje się

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie stosuje się

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 218895-2010 Data zamieszczenia 2010-08-12

 

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Załączniki