Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach - Budki Petrykowskie, Czekaj i Kruszewek

Komunikaty | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

 

D.K.7041/3/10

Pniewy, 2010-08-05

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.7041/3/10. Nazwa zadania: Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach - Budki Petrykowskie, Czekaj i Kruszewek

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

konsorcjum firm , gdzie liderem jest "FEDRO" Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck ,              i partner konsorcjum "ARBUD" Sp. z o.o., ul. Dworcowa 32A, 05-820 Piastów

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spełniająca wymogi

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-08-12.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:              lider konsorcjum "FEDRO" Sp. z o.o, 

partner konsorcjum "ARBUD" Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:              ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck,

ul. Dworcowa 32 A, 05-820 Piastów

Cena oferty brutto:           240 626,70 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)