Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Komunikaty

Urząd Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w 2010 r.

Komunikaty | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Przęsławice Gmina Pniewy

RG 72241/1/10

Pniewy, 21.07.2010r.

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Pniewy działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 102, poz.651 tekst jednolity z 2010 r. z późn. zm./, Uchwały Nr XLVIII/260/10 Rady Gminy Pniewy z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pniewy, podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

 

Nr ewid. działki - 167/11
Pow. w ha - 3,5553
Nr KW - 53263

Na księdze wieczystej brak ciężarów i ograniczeń.

Brak obciążeń na hipotece.
Opis nieruchomości - działka zabudowana położona w miejscowości Przęsławice.

Właściciel - Gmina Pniewy.

Użytkownik - Spółdzielnia Usługowo - Handlowa w Pniewach.

 

Uż. rolne zabudowane B-R IVa - 2,2300 ha,

Pastwiska trwałe Ps IV - 1,0952 ha,

Nieużytki N - 0,2300 ha.

 

Działka znajduje się w powiecie grójeckim w odległości 40 km od Warszawy. Dojazd odbywa się drogą asfaltową prowadzącą z Grójca w kierunku Mszczonowa. W przeszłości teren posesji stanowił bazę magazynową GS-u. Obecnie część działki i jeden z budynków użytkowany jest, jako dyskoteka, pozostałe budynki znajdujące się na działce uległy dewastacji i stanowią pustostany. Ogrodzenie działki wykonane z siatki ogrodzeniowej metalowej. Place manewrowe wykonane z asfaltu i betonu.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - Zgodnie z ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIX/208/02 Rady Gminy Pniewy z dnia 28 czerwca 2002r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 221 poz. 5600 z dnia 20 sierpnia 2002r. działka Nr 167/11, położona we wsi Przęsławice znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U, P i ZP z istniejącym zespołem podworskim. Działka znajduje się w strefie obszaru chronionego krajobrazu „Doliny Rzeki Jeziorki".

Symbol U - oznacza tereny zabudowy usługowej.

Symbol P - oznacza teren zabudowy produkcyjno-gospodarczej.

Symbol ZP - oznacza park wiejski.

Budynek dworu objęty jest ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Opis budynków:

- budynek biurowy o pow. użytkowej - 102,25 m2 - parterowy , podpiwniczony o konstrukcji murowanej, z dachem trzyspadowym, kryty papą. Stan techniczny budynku w zakresie konstrukcji jest zadowalający, natomiast stan techniczny elementów wykończeniowych jest zły.

 

- budynek punktu skupu żywca o pow. użytkowej - 174,11 m2 - parterowy nie podpiwniczony o konstrukcji murowanej, z dachem dwuspadowym, kryty papą a w części eternitem. Stan techniczny budynku w zakresie konstrukcji jest dobry, natomiast stan techniczny elementów wykończeniowych jest zły. Nie ma otworów okiennych i drzwiowych - dewastacja.

 

- budynek - wiata punktu skupu żywca o pow. użytkowej - 72,60 m2 - wiata o konstrukcji stalowej z kształtowników, nie obudowana. Więźba dachowa dwuspadowa, pokryta eternitem, posadzka betonowa. Stan techniczny w zakresie konstrukcji jak i elementów wykończeniowych jest zadowalający.

 

- magazyn nawozowy o pow. użytkowej - 487,69 m2 - budynek parterowy, nie podpiwniczony, murowany, ze stropodachem, kryty papą, otwory okienne zamurowane, wrota stalowe skorodowane, posadzka betonowa. Stan techniczny budynku w zakresie konstrukcji jest zadowalający, natomiast stan techniczny elementów wykończeniowych jest zły.

 

- magazyn zbożowy (dyskoteka) o pow. użytkowej - 995,86 m2 - od 1995 r. przystosowany przez najemcę dla potrzeb dyskoteki. Wycenie podlega budynek w stanie technicznym podobnym do byłego magazynu nawozowego z pominięciem nakładów dzierżawcy.

 

- budynek dworu parterowy, nie podpiwniczony, murowany, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Stan techniczny budynku w zakresie konstrukcji jak i elementów wykończeniowych jest zły. W wyniku wieloletnich zaniedbań budynek uległ katastrofie budowlanej - zawalony dach i strop. Nie może być dalej eksploatowany.

 

- magazyn środków chemicznych - budynek uległ spaleniu i obecnie pozostały mury - nie nadaje się do eksploatacji.

 

- budynek gospodarczy - budynek uległ katastrofie budowlanej, zawalony dach i strop - nie może być dalej eksploatowany.

 

- budynek gospodarczy - obok budynku biurowego - budynek uległ katastrofie budowlanej - zawalony dach i strop - nie może być dalej eksploatowany.

 

Na działce wykonane są następujące przyłącza:

elektryczne,

gazowe,

telefoniczne,

studnia.

 

Rodzaj zbycia - Przetarg nieograniczony ustny.
Cena wywoławcza (grunt + budynki) - 951.500,00 zł.
/słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych/.Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy Pniewy i na stronach internetowych urzędu w okresie

od 21 lipca br do 11 sierpnia 2010r.

Urząd Gminy Pniewy

Adres: ul. Pniewy 2
05-652 Pniewy
Telefon: 48 668 64 24
Fax: 48 668 64 27 w. 16

Strona internetowa www.pniewy.pl