Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach - Budki Petrykowskie, Czekaj - Wola Grabska i Kruszewek

Przetargi | 2010-06-22 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

 

Pniewy: Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach - Budki Petrykowskie, Czekaj - Wola Grabska i Kruszewek
Numer ogłoszenia: 161157 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Pniewy , Pniewy 2, 05-652 Pniewy, woj. mazowieckie, tel. 048 6686424, 6686429, faks 048 6686424.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach - Budki Petrykowskie, Czekaj - Wola Grabska i Kruszewek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Budki Petrykowskie - długość 380 m , szerokość 4,0 m - Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym - 0,380 km, - Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonywane mechanicznie 380x4,20 - 1596,0 m2, - Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, grubość warstwy 5cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej 380x4,20- 1596,0 m2, - Podwójne powierzchniowe utrwalenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o wym. 5-8mm, 2-5mm ; 380x4,0 - 1520,0 m2, - Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, szer. 0,50 m, strona P i L 380x0,50x2 - 380,0 m2. 2. Wykonanie przebudowy drogi gminnej Czekaj - Wola Grabska - długość 850 m , szerokość 3,50 m - Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym - 0,850 km, - Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej i żwirowej, wykonywane mechanicznie 850x3,70 - 3145,0 m2, - Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, grubość warstwy 5cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej km 0+000 - 0+600; 600x3,70 - 2220,0 m2, - Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, grubość warstwy 10cm - km 0+600 - 0+850; 250x3,70 - 925,0 m2, - Podwójne powierzchniowe utrwalenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o wym. 5-8mm, 2-5mm; 850x3,50 - 2975,0 m2, - Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, szer. 0,50 m, strona P i L - 850x0,50x2, 3. Wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Kruszewek - długość 400 m , szerokość 3,0 m - Roboty pomiarowe związane z przebudową drogi w terenie równinnym 400x3,20 - 1280,0 m2, - Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy żwirowej i tłuczniowej, wykonywane mechanicznie 400x3,20 - 1280,0 m2, - Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego, grubość warstwy 10cm 400x3,20 - 1280,0 m2, - Podwójne powierzchniowe utrwalenie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową i grysami kamiennymi o wym. 5-8mm, 2-5mm 400x3,0 - 1200,0 m2, - Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego grub. warstwy 10cm, szer. 0,50 m, strona P i L 400x0,50x2 - 400,0 m2 Zamawiający wymaga użycia układarki do ułożenia podbudowy z tłucznia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie przewiduje się

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień -na podstawie dołączonych do oferty oświadczeń i uprawnień do wykonywania przedmiotowych robót

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 5 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -wykazu narzędzi i urządzeń oraz, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -opłacona polisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - okres gwarancji - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pniewy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2010 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Pniewy Pniewy 2 05-652 Pniewy Pokój nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki