Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/16/2010. Nazwa zadania: Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni przy PSP w Ciechlinie, Jeziorze, Karolewie

Przetargi | 2010-05-14 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

 

Pniewy, 2010-05-14

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/16/2010. Nazwa zadania: Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni przy PSP w Ciechlinie, Jeziorze, Karolewie

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Urząd Gminy Pniewy

Adres zamawiającego                Pniewy 2

Kod Miejscowość                        05-652 Pniewy

Telefon:                                       48 668 64 24

Faks:                                           48 668 64 24 w. 16

adres strony internetowej            www.pniewy.pl

adres poczty elektronicznej        pniewy@bazagmin.pl

Godziny urzędowania:                pon. od 10.00 do 18.00 , wt.,śr.,czw.,pt. od 7.30 do 15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.pniewy.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy, pokój nr 7 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1. budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z niskoobciążonym osadem czynnym

i napowietrzaniem o przepustowości 6,0 m3/d w oparciu o reaktor BIOPAN 35 lub równoważny

przy Publicznej Szkole Podstawowej w m. Jeziora, Dobrano oczyszczalnie na podstawie wytycznych Inwestora -

oczyszczalnia powinna pracować na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego i mieć możliwość rozbudowy do 25 m3/d,

2. budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z niskoobciążonym osadem czynnym

i napowietrzaniem o przepustowości 6,0 m3/d w oparciu o reaktor BIOPAN 35 lub równoważny

przy Publicznej Szkole Podstawowej w m. Ciechlin, Dobrano oczyszczalnie na podstawie wytycznych Inwestora -

oczyszczalnia powinna pracować na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego i mieć możliwość rozbudowy do 25 m3/d,

3.budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z niskoobciążonym osadem czynnym

i napowietrzaniem o przepustowości 9,0 m3/d w oparciu o reaktor BIOPAN 35 lub równoważny

przy Publicznej Szkole Podstawowej w m. Karolew, Dobrano oczyszczalnie na podstawie wytycznych Inwestora -

oczyszczalnia powinna pracować na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego i mieć możliwość rozbudowy do 30 m3/d,

4. Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków,

5. Wykonanie zasilania energetycznego obiektów oczyszczalni,

6. Przedmiot zamówienia obejmuje również: - przygotowanie placu budowy wraz wytyczeniem geodezyjnym obiektów, - wykonanie badań, wszelkich prób (szczelności, itp.) i kompleksowego rozruchu technologicznego, w ramach którego należy uwzględnić wszystkie koszty związane z właściwym prowadzeniem rozruchu technologicznego, tzn.: koszty energii elektrycznej, koszty konserwacji urządzeń (np. wymiana oleju), koszty obsługi oczyszczalni, koszty środków chemicznych używanych w procesach (np. w procesie odwadniania osadu), koszty szkolenia docelowej obsługi oczyszczalni, koszty wykonywania analiz ścieków i osadu, itp. - sporządzenie instrukcji obsługi oczyszczalni i instrukcji stanowiskowych, przeszkolenie pracowników wskazanych przez użytkownika, - osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego określonego w pozwoleniu wodnoprawnym wraz z przekazaniem dokumentu potwierdzającego ten wynik - analiza ścieków oczyszczonych uśrednionych dobowych wykonanych w laboratorium posiadającym akredytację. - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej - uzyskanie we współdziałaniu z Zamawiającym pozwolenia na użytkowanie obiektu.

7. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz uzupełniająco przedmiary robót. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej - w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a dokumentami pomocniczymi (w tym przedmiary robót) - przesądzają zapisy dokumentacji projektowej

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45232421-9

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2010-10-29

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)        posiadania wiedzy i doświadczenia,

a) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, minimum dwa zamówienia w zakresie budowy oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 6 m3/d i jednocześnie wartości zamówienia minimum 100 000,- zł brutto,

3)        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

a) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie: konstrukcyjno-budowlanym, sieci i instalacji elektrycznych oraz sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, wpisanymi na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej,

4)        sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100 %

#82

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-05-28 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 1 (sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-05-28, o godz. 12:15

  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 8 (sala konferencyjna)

 

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie stosuje się

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie stosuje się

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                       nr ogłoszenia: 124619-2010 Data zamieszczenia 2010-05-14

 

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

Załączniki