Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Przetargi

Zakup i transport kruszywa kamiennego na potrzeby naprawy dróg na terenie gminy Pniewy

Przetargi | 2010-04-12 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

 

Pniewy, 2010-04-12

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.K.7041/1/10. Nazwa zadania: Zakup i transport kruszywa kamiennego na potrzeby naprawy dróg na terenie gminy Pniewy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Urząd Gminy Pniewy

Adres zamawiającego                Pniewy 2

Kod Miejscowość                        05-652 Pniewy

Telefon:                                       48 668 64 24

Faks:                                           48 668 64 24 w.16

adres strony internetowej            www.pniewy.pl

adres poczty elektronicznej        pniewy@bazagmin.pl

Godziny urzędowania:                pon. od 10.00 do 18.00 , wt.,śr.,czw.,pt. od 7.30 do 15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.pniewy.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Pniewy, pok. nr 1 - sekretariat ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zakup i transport kruszywa kamiennego do naprawy dróg na terenie gminy Pniewy samochodami samowyładowczymi z tylnym zsypem we wskazane miejsca przez Zamawiającego na terenie gminy Pniewy.

Kruszywo kwarcytowe o frakcji 4-31,5 mm koloru białego lub szarego. Przewidywana ilość kruszywa do 3500 ton (jest to ilość szacunkowa, która może ulec zmianie).

Kruszywo powinno spełniać normę PN-EN 13043:2004.

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

kruszywo - kod CPV 14212200-2

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2010-08-31

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

wykonawca powinien przedłożyć stosowne oświadczenie i licencję na przewóz rzeczy

2)        posiadania wiedzy i doświadczenia,

wykonawca powinien przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wykazane w SIWZ

3)        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

wykonawca powinien przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wykazane w SIWZ

4)        sytuacji ekonomicznej i finansowej,

wykonawca powinien przedłożyć stosowne oświadczenie i dokumenty wykazane w SIWZ

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100

#82

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-04-20 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 1 (sekretariat)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-20, o godz. 12:15

  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

Pokój nr 8 (sala konferencyjna)

 

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie stosuje się

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie stosuje się

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

nie stosuje się

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych                       nr ogłoszenia: 82009-2010, data zamieszczenia 2010-04-12

 

 

 

 

 

  

Załączniki