Bazagmin.pl
 

Powiat grójecki

Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/19/2010. Nazwa zadania: Nowy zawód to nowe perspektywy - program szkoleniowo-doradczy dla mieszkańców Gminy Pniewy - zamówienie uzupełniające

Przetargi | 2010-03-30 | Publikujący: Urząd Gminy Pniewy

 

Pniewy, 2010-03-30

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/19/2010. Nazwa zadania: Nowy zawód to nowe perspektywy - program szkoleniowo-doradczy dla mieszkańców Gminy Pniewy - zamówienie uzupełniające

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) Urząd Gminy Pniewy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego               Urząd Gminy Pniewy

Adres zamawiającego                Pniewy 2

Kod Miejscowość                        05-652 Pniewy

Telefon:                                       048 668 64 24

Faks:                                           Faks

adres strony internetowej            www.pniewy.pl

adres poczty elektronicznej        pniewy@bazagmin.pl

Godziny urzędowania:                pon. od 10.00 do 18.00 , wt.,śr.,czw.,pt. od 7.30 do 15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.pniewy.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Pniewy, pokój nr 7 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1.         Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych, doradztwa zawodowego Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

2.         Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu - grupa 27 osób, w następującym zakresie:

A)        Doradztwo zawodowe w tym IPD

Miejsce szkolenia - do 60 km od Gminy Pniewy;

Liczba uczestników szkolenia -  27 osób;

Liczba godzin - 7 na każdego uczestnika;

Zakładany okres realizacji od 19.04.2010 r. do 31.12.2010 r.

Doradztwo zawodowe obejmuje: pomoc psychologiczną niezbędną do wzrostu gotowości do zatrudnienia, diagnozę preferencji i predyspozycji zawodowych, potrzeb szkoleniowych oraz określenie (z pomocą doradcy zawodowego) IPD identyfikującego oczekiwania i cele zawodowe.

W skład ceny powinny wchodzić: materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, dowóz beneficjentów ostatecznych z miejsca zbiórki spod Urzędu Gminy Pniewy na miejsce szkolenia o wyznaczonych przez Wykonawcę godzinach, jak również odwóz z miejsca szkolenia pod Urząd Gminy Pniewy.

B)        Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe dla 10 osób obejmujące kurs prawa jazdy kategorii C, C+E, kurs doszkalający dla kierowców w zakresie przewozu osób i rzeczy t.j.:

a.         Kurs prawa jazdy kategorii C;

Zakładany okres realizacji od 19.04.2010 r. do 31.12.2010 r.;

Liczba godz. 50 (w tym 20 teoria);

Miejsce szkolenia - do 60 km od Gminy Pniewy

W skład ceny powinny wchodzić: dowóz beneficjentów ostatecznych z miejsca zbiórki spod Urzędu Gminy Pniewy na miejsce szkolenia o wyznaczonych przez Wykonawcę godzinach, jak również odwóz z miejsca szkolenia pod Urząd Gminy Pniewy, materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, opłaty  za kurs,opłaty egzaminacyjne za egzamin wewnętrzny i za pierwsze podejście końcowego beneficjenta do egzaminu państwowego;

b.         Kurs prawa jazdy kategorii C+E;

Zakładany okres realizacji od 19.04.2010 r. do 31.12.2010 r.;

Liczba godz. 45 (w tym 20 teoria);

Miejsce szkolenia - do 60 km od Gminy Pniewy

W skład ceny powinny wchodzić: dowóz beneficjentów ostatecznych z miejsca zbiórki spod Urzędu Gminy Pniewy na miejsce szkolenia o wyznaczonych przez Wykonawcę godzinach, jak również odwóz z miejsca szkolenia pod Urząd Gminy Pniewy, materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu, opłaty za kurs,opłaty egzaminacyjne za egzamin wewnętrzny i za pierwsze podejście końcowego beneficjenta do egzaminu państwowego;

c.         Kurs doszkalający dla kierowców w zakresie przewozu osób i rzeczy;

Zakładany okres realizacji 19.04.2010 r. do 31.12.2010 r.;

Liczba godz. 280;

Miejsce szkolenia - do 60 km od Gminy Pniewy

W skład ceny powinny wchodzić: dowóz beneficjentów ostatecznych z miejsca zbiórki spod Urzędu Gminy Pniewy na miejsce szkolenia o wyznaczonych przez Wykonawcę godzinach, jak również odwóz z miejsca szkolenia pod Urząd Gminy Pniewy, materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu oraz wydanie uprawnień;

 

 

Szkolenia zawodowe dla 10 osób obejmujące:

a.   Kurs obsługi wózka jezdniowego (zakładana liczba uczestników 15 osób);

Zakładany okres realizacji 19.04.2010 r. do 31.12.2010 r.;

Liczba godz. 67 (w tym 47 teoria);

Miejsce szkolenia - do 60 km od Gminy Pniewy

W skład ceny powinny wchodzić: dowóz beneficjentów ostatecznych z miejsca zbiórki spod Urzędu Gminy Pniewy na miejsce szkolenia o wyznaczonych przez Wykonawcę godzinach, jak również odwóz z miejsca szkolenia pod Urząd Gminy Pniewy, materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu oraz wydanie uprawnień;

 

Szkolenia zawodowe dla 7 osób obejmujące:

a.            Kurs prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolnych (zakładana liczba uczestników 5 osób);

Zakładany okres realizacji 19.04.2010 r. do 31.12.2010 r.;

Liczba godz. 120;

Miejsce szkolenia - do 60 km od Gminy Pniewy

W skład ceny powinny wchodzić: dowóz beneficjentów ostatecznych z miejsca zbiórki spod Urzędu Gminy Pniewy na miejsce szkolenia o wyznaczonych przez Wykonawcę godzinach, jak również odwóz z miejsca szkolenia pod Urząd Gminy Pniewy, materiały szkoleniowe obejmujące swoim zakresem tematykę kursów i szkoleń, ubezpieczenie uczestników kursu oraz wydanie zaświadczenia o ukończeniu;

 

C)        Zapewnienie w zakresie Wykonawcy beneficjentom ostatecznym potrzebnych badań lekarskich do przeprowadzenia szkolenia i kursów.

 

Wykonawca każdorazowo zapewni uczestnikom szkolenia;

Ciepły posiłek, gdy jednorazowo czas szkolenia wyniesie 6 lub więcej godzin lekcyjnych (jednodaniowy)

Potwierdzenie skorzystania z posiłków przez uczestników szkolenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu po wykonaniu usługi na warunkach określonych w umowie.

 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

80 53 00 00-8 Usługi szkolenia zawodowego

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

2010-12-31

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

w szczególności posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,  

2)        posiadania wiedzy i doświadczenia,

a w szczególności zrealizowali należycie, co najmniej 5 usług szkoleniowych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, odpowiadające swoim rodzajem usługom szkoleniowym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości , przedmiotu, dat, wykonania i odbiorców, oraz  załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie,

3)        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności, oraz  informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

4)        sytuacji ekonomicznej i finansowej,

nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

50

2

kwalifikacje kadry przeznaczonej do realizacji zamówienia

50

#82

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-04-08 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

pokój nr 1 (sekretariat)

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-08, o godz. 12:15

  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Pniewy

Pniewy 2

05-652 Pniewy

pokój nr 8 (sala konferencyjna)

 

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie przewiduje się

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

nie przewiduje się

.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie przewiduje się

.

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 90512-2010. Data zamieszczenia 2010-03-30

 

 

 

Wiesław Nasiłowski

Kierownik Zamawiającego

 

 

Załączniki