Bazagmin.pl
 

Informacje o gminie

NAZWA:
Gołymin-Ośrodek
ADRES:
ul. Szosa Ciechanowska 8
KOD:
06-420
KONTAKT:
(4823) 6716120
(4823) 6716020
(4823) 6716093
(4823) 6716093
NIP:
5661068635
BUDŻET:
6 163 495,00 PLN
PROCENT NA INWESTYCJE:
13 %
OBSZAR:
111 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
4 270 mieszkańców
WóJT:
Krzysztof Kowalski
(023) 6716020
SEKRETARZ GMINY:
Teresa Ambroziak
(023) 6716020
SKARBNIK GMINY:
Jadwiga Stawińska
(023) 6716020
REFERENT DS. ORGANIZACYJNO-KADROWYCH:
Magdalena Kanownik
(023) 6716020
PODINSPEKTOR DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ:
Krzysztof Sosnowski
(023) 6716020
PODINSPEKTOR DS. OBSłUGI RADY GMINY I JEJ ORGANóW:
Dorota Nidzgorska
(023) 6716020
INSPEKTOR DS. PODATKóW I OPłAT:
Danuta Czarkowska
(023) 6716020
INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKóW I OPłAT:
Barbara Tyszkiewicz
(023) 6716020
PODINSPEKTOR DS. KSIęGOWOśCI BUDżETOWEJ:
Anna Głowacka
(023) 6716020
PODINSPEKTOR DS. KSIęGOWOśCI BUDżETOWEJ OśWIATY:
Dorota Konop
(023) 6716020
PODINSPEKTOR DS. OBSłUGI KASOWEJ:
Monika Chylińska
(023) 6716020
KIEROWNIK REFERATU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY śRODOWISKA:
Stanisław Psket
(023) 6716020
INSPEKTOR DS. INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
Wiesława Malinowska
(023) 6716020
PODINSPEKTOR DS. ROLNICTWA I OCHRONY śRODOWISKA:
Elżbieta Pełka-Karpińska
(023) 6716020
KIEROWNIK URZęDU STANU CYWILNEGO:
Aldona Szymczak
(023) 6716020
KIEROWNIK GMINNEGO OśRODKA POMOCY SPOłECZNEJ:
Anna Ardecka
(023) 6716183
KIEROWNIK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ:
Barbara Zielińska
(023) 6716017

Nasze Menu