Bazagmin.pl

Komunikaty zobacz archiwum

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 19.08.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej....na terenie działek nr 48/4 i 53/1 w miejscowości Skalmierowice gmina Gniewkowo

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-78/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 19.08.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowaniao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej, budowie słupowej stacji transformatora... więcej...

DECYZJA nr 9/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu studni wierconej, na terenie działki nr 662/16 w Gniewkowie przy ul. Kilińskiego 35”,

Komunikaty | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 19.08.2010r. GNIEWKOWA Znak:7625-9/2010 OBWIESZCZENIE Burmistrz Gniewkowa działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), zawiadamia że w dniu 19.08.2010r. na wniosek Pana Erlanda Markiewicza zam. 88 – 140 Gniewkowo, przy ul. Kilińskiego 35 została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja o aku potrzeby... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 18.08.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 337 i 875/3 w miejscowości Gniewkowo przy ul. Ogrodowej

Komunikaty | 2010-08-18 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-72/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 18.08.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 18.08.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 09.08.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków na terenie działek nr 192/2 i 193/2 w miejscoowści Gniewkowo przy ul. Zajeziernej.

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-47/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 09.08.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 09.08.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 14.07.2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 770/5 znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Gniewkowa.

Komunikaty | 2010-07-14 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 14.07.2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 770/5 znajdującej się w granicach administracyjnych miasta Gniewkowa Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 14.07.2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie

Komunikaty | 2010-07-14 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 14.07.2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 14.07.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie ulicy Paderewskiego w Gniewkowie

Komunikaty | 2010-07-14 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-76/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 14.07.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowaniao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 180 PE i dn 90 PE wraz... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 08.07.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Gniewkowie

Komunikaty | 2010-07-08 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-72/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 08.07.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowaniao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 337 i 875/3... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 30.06.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek w miejscowości Gniewkowo.

Komunikaty | 2010-06-30 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-37/09 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 30.06.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 30.06.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 23.06.2010 r. o przyjęciu uchwały nr XLIX/410/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komunikaty | 2010-06-23 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaGniewkowo, dnia 23.06.2010 r. Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o przyjęciu Uchwały Nr XLIX/410/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 65/6, 66/9, 72/3, 112/1 w Gniewkowie dla którego przeprowadzono postępowaniew... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 23.06.2010 r. o przyjęciu uchwały nr XLIX/409/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komunikaty | 2010-06-23 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaGniewkowo, dnia 23.06.2010 r. Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o przyjęciu Uchwały Nr XLIX/409/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 465/2 w Gniewkowie przy ul. Inowrocławskiej, dla którego przeprowadzono... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 23.06.2010 r. o przyjęciu uchwały nr XLIX/408/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Komunikaty | 2010-06-23 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaGniewkowo, dnia 23.06.2010 r. Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) informuję o przyjęciu Uchwały Nr XLIX/408/2010 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 619/7, 619/6, 619/4, 618/4 i 618/5 w Gniewkowie przy ul. Ogrodowej, dla którego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 18.06.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek w miejscowości Gniewkowo i Lipie.

Komunikaty | 2010-06-18 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-53/09 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 18.06.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 18.06.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 16.06.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków wraz z przyłączem energetycznym w miejscoowści Suchatówka, Buczkowo, Dąblin.

Komunikaty | 2010-06-17 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-41/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 16.06.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 16.06.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 09.06.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie rurociągu melioracyjnego w Gniewkowie

Komunikaty | 2010-06-09 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-36/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 09.06.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 09.06.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 08.06.2010 r. w sprawie wydania postanowienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia.

Komunikaty | 2010-06-08 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa Znak:7331-37/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 08.06.2010 r. Na podstawie art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wydaniu postanowienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla... więcej...

Burmistrz Gniewkowa informuje - W siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ulicy 17 Stycznia 11 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 30 dni odpis protokołu przejęcia mienia nabywanego na podstawie przepisu art. 5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191; z późn. zm.). obejmujący zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa , położoną w Gniewkowie – Rynek 12,oznaczoną geodezyjnie jako działka nr ...

Komunikaty | 2010-06-07 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

K O M U N I K A T B U R M I S T R Z G N I E W K O W A i n f o r m u j e : W siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie przy ulicy 17 Stycznia 11 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 30 dni odpis protokołu przejęcia mienia nabywanego na podstawie przepisu art. 5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191; z późn. zm.). obejmujący zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa , położoną w Gniewkowie –... więcej...

Obwieszczenie Burmistrz Gniewkowa z dnia 18.05.2010r. o możliwości zapoznania się z dokumentami projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gniewkowo na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015

Komunikaty | 2010-05-18 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

BURMISTRZ Gniewkowo, dnia 18.05.2010r. GNIEWKOWA Znak:7610-14/2009 OBWIESZCZENIE z dnia 18.05.2010 r. Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o możliwości zapoznania... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 10.05.2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniewkowo

Komunikaty | 2010-05-10 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz Gniewkowa Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo Obwieszczenie z dnia 10.05.2010 r. O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GNIEWKOWO Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art.39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 06.05.2010 r.w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku z zakresuinfrastruktury technicznej - kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą i rozbudową sieci cieplnej oraz budową stacji redukcyjno-pomiarowej gazuna terenie działek znajdujących się w rejonie ulicy Dreckiego w Gniewkowie

Komunikaty | 2010-05-06 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-12/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 06.05.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że w dniu 06.05.2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 04.05.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE wraz z przyłączem gazu dn 63 PE

Komunikaty | 2010-05-04 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-53/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 04.05.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowaniao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE wraz z przyłączem... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 28.04.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków poprzez przebudowę istniejących i budowę nowych obiektów oczyszczalni wraz z rozbudową infrastruktury

Komunikaty | 2010-04-28 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-47/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 28.04.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowaniao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków poprzez przebudowę istniejących... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 28.04.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie rurociągu melioracyjnego.

Komunikaty | 2010-04-28 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-36/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 28.04.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowaniaadministracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rurociągu melioracyjnego R-IX na... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 28.04.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami.

Komunikaty | 2010-04-28 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-37/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 28.04.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowaniao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 180 PE i dn 125 PE wraz... więcej...

Obwieszczenie Burmistrza Gniewkowa z dnia 27.04.2010 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie miejscowości Suchatówka, Buczkowo, Dąblin.

Komunikaty | 2010-04-27 | Publikujący: Urząd Miejski Gniewkowo

Burmistrz GniewkowaZnak: 7331-41/10 Ul. 17 stycznia 11 88-140 Gniewkowo OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 27.04.2010 r. Na podstawie art. 61 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowaniao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią... więcej...

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej